: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

แพ็คเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 3วัน2คืน

วันที่ออกเดินทาง

ราคา 3,200 บาท

แกลอรี่

แพกเกจรวม :

1. ค่าที่พัก 2 คืน ณ Hotel 36   หรือ Cruise Hotelระดับ3ดาว ย่านเกาลูน  (พักห้องคู่)หรือเทียบเท่า

2.  ฟรีซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน : ฟรีติ่มซำ+วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน (ทัวร์ในวันที่2)เลือกฟรี : Open Top Bus Tour หรือ Local sim หรือ Nong Ping 360 ทัวร์นองปิง (Seat in Coach)3.  ฟรี รถรับ-ส่ง ระหว่าง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (Seat In Coach)

 

แพคเกจไม่รวม:1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น อาทิ เช่น (ค่าโทรศัพท์,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าซักรีด ฯลฯ)เป็นต้น3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %  (ในกรณีต้องการใบเสร็จหักภาษี)หมายเหตุ  :   ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาล,วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดนักขัตตกฤษ์ได้(คืนศุกร์และเสาร์ ชำระเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 700 บาท/ท่าน)

รายละเอียด

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

นครวัด นครธม เสียมราฐ 7,900 บาท

ปีนัง คาเมร่อน มะละกา เที่ยวปีนังฮิล ชม Street Art 16,900 บาท

มรดกโลกทางวัฒนธรรม เว้ ดานัง ฮอยอัน 19,900 บาท

Hilight Taiwan 29,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.