: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 31 - 02 ม.ค. 61

เดินทาง

ราคา 14,500 บาท

แกลอรี่

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา 

ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง
 
ตามรอยพระบาท กับ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง  
ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ 
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง”  สถานีที่สำคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว
พร้อมเพลิดเพลินไปกับเรา บนเส้นทาง 3 ดอยทรงคุณค่าแห่งล้านนา ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง 
ชมไร่ชาฉุยฟง ที่ ดอยแม่สลอง และรำลึกถึงสมเด็จย่า บน ดอยตุง

ตารางการเดินทาง