: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เที่ยวล่อง ท่องดอยแม่สลอง-อ่างขาง สักการะพระธาตุช่อแฮ แลงานเชียงรายดอกไม้งาม

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เที่ยวล่อง ท่องดอยแม่สลอง-อ่างขาง  

สักการะพระธาตุช่อแฮ แลงานเชียงรายดอกไม้งาม 

 
✅ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16” และดนตรีในสวน ชมไอหมอกห่มดอกไม้หลากสีสัน
✅ แอ่ว “ดอยแม่สลอง” ไร่ชาฉุยฟง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ฯ และสุสานนายพลต้วน
✅ กราบนมัสการ พระใหญ่ คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก “พระพุทธชินราช”
✅ “พระธาตุช่อแฮ” พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล
✅ตามรอยในหลวง ร.9 บน ดอยอ่างขาง

ตารางการเดินทาง