: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สวนดอกไม้ - อ่างขาง - ปาย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 31 - 02 ม.ค. 64

เดินทาง

ราคา 13,900 บาท

แกลอรี่

มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ งามปะล้ำปะเหลือ     

เชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง - เมืองปาย 

 
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ 
31 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564
 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงตามพระราชดำริแห่งแรก
✅ เพลิดเพลินถ่ายรูปกับหมู่มวลดอกไม้ สวนดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร์  เชียงใหม่
ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
✅ วัดที่เกิดจากแรงศรัทธา ความสวยงามแบบล้านนา วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน
✅ สักการะพระใหญ่ ชมวิวเมืองปาย ที่ วัดพระธาตุแม่เย็น
✅ ขอพร หลวงพ่ออุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู  
✅เพลิดเพลินกับ ถนนคนเดินปาย
✅ ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาว และชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ห้วยน้ำดัง

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ตามรอย 7 พญานาคราช 12,900 บาท

วันพ่อ ชวนพ่อเที่ยว เชียงใหม่ อ่างขาง ปาย 12,500 บาท

เต็มอิ่มในเมืองน่าน ฝันหวานในเมืองแพร่ 13,500 บาท

เบตง.. ยะลา-ปัตตานี 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.