: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าฮ่องกง

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศฮ่องกง

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน)

สถานทูตฮ่องกง (HONGKONG EMBASSY)

ที่ตั้ง :        57 ถ.รัชดาภิเษก กทม. 10310

Tel. :       02-245-7033, 02-245-7036, 02-247-8970

Fax. :      02-245-7032

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-11.00 น.

เวลารับวีซ่า :            15.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              4 วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าฮ่องกง เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่ฮ่องกงได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า ถ้าเกิน 30 วันหรือไปเพื่อเรียน ฝึกอบรม ทำงาน ตั้งถิ่นฐานที่ฮ่องกง ต้องทำวีซ่าก่อน (ผู้ขอสามารถขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือว่าขอที่สถานทูตและกงสุลใหญ่)

2. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

3.ขอauthorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ฮ่องกง โทร 852-2824-6111 แฟ็กซ์ 852-2877-7711

4.รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. Work Permit

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

9. หลักฐานการทำงาน

·       จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วันลาหยุดงาน หรือ

·       หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

·       จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,300 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. ขอauthorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ฮ่องกง โทร 852-2824-6111 แฟ็กซ์ 852-2877-7711

3. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. Work Permit

5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. หลักฐานการทำงาน

·       จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วันลาหยุดงาน หรือ

·       หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

·       จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,300 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

Hongkong Super Save บาท

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.