: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าฮ่องกง

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศฮ่องกง

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน)

สถานทูตฮ่องกง (HONGKONG EMBASSY)

ที่ตั้ง :        57 ถ.รัชดาภิเษก กทม. 10310

Tel. :       02-245-7033, 02-245-7036, 02-247-8970

Fax. :      02-245-7032

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-11.00 น.

เวลารับวีซ่า :            15.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              4 วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าฮ่องกง เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่ฮ่องกงได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า ถ้าเกิน 30 วันหรือไปเพื่อเรียน ฝึกอบรม ทำงาน ตั้งถิ่นฐานที่ฮ่องกง ต้องทำวีซ่าก่อน (ผู้ขอสามารถขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือว่าขอที่สถานทูตและกงสุลใหญ่)

2. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

3.ขอauthorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ฮ่องกง โทร 852-2824-6111 แฟ็กซ์ 852-2877-7711

4.รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. Work Permit

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

9. หลักฐานการทำงาน

·       จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วันลาหยุดงาน หรือ

·       หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

·       จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,300 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. ขอauthorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ฮ่องกง โทร 852-2824-6111 แฟ็กซ์ 852-2877-7711

3. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. Work Permit

5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. หลักฐานการทำงาน

·       จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วันลาหยุดงาน หรือ

·       หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

·       จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,300 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ 7,900 บาท

Wonder of Europe เที่ยวล่อง..ท่องดินแดนแห่งเทพนิยาย 78,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 12,900 บาท

Special Riviera 42,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.