: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศไอร์แลนด์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศไอร์แลนด์

สถานทูตไอร์แลนด์ (IRELAND EMBASSY)

ที่ตั้ง :        ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารธนิยะ 62 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

Tel. :       0-2632-6720

Fax. :      0-2632-6721

E-mail. :                  ireland@loxinfo.co.th

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.30-12.30 น.

เวลารับวีซ่า :            8.30-12.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              30 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       www.irelandinthailand.com/services1.html

www.dfa.ie/home/index.sdpx?id=8605

หมายเหตุ :

**การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 30 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

**วีซ่าประเทศไอร์แลนด์ จะทำเฉพาะผู้โดยสารเข้าไอร์แลนด์ใต้เท่านั้นหากผู้โดยสารเดินทางเข้าเขตไอร์แลนด์เหนือจะต้องทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

** ต้องไปยื่นที่เดียวกับ VFS ประเทศเดนมาร์ก

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มคำ ร้องขอวีซ่า (กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็ นภาษาอังกฤษหรือเดนมาร์กพร้อมลงชื่อผู้สมัคร)

2.รูปถ่าย (รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนรูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ)

3.หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าส าหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์)

4.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและหน้าที่มีตราประทับแสดงการเข้าออก (ทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า ถ้ามี)

5.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบันเพิ่มอีก 1 หน้า

6.เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ถ้าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ทั้งต้นฉบับ และ สำเนา(แปลภาษาอังกฤษ)

7.ประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นจนถึงวันที่กลับประเทศไทยตัวจริงและสำเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองในกลุ่มประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 30000 ยูโร)

8.เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟหรือเรือไปประเทศเดนมาร์กหรือประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไป โดยแสดงวันเดินทางแน่นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจองวันเดินทางนี้ ต้องอยู่ภายในวันที่ระบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง อย่าซื้อตั๋วจนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่า

9.เอกสารยืนยันการจองที่พักในประเทศเดนมาร์กหรือภายในประเทศเชงเก้นอื่นที่ผู้สมัครต้องการเดินไปด้วย

10.หมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด

11.จดหมายรับรองการทำงานหรือการเรียนที่ระบุการอนุญาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอื่นในกรณีที่เป็นกิจการส่วนตัว ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

12.เอกสารทางการเงินสำหรับการเดินทาง เช่น สมุดบัญชีแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนของผู้สมัครหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

13.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามเวบไชต์ของสถานทูตและค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์ยื่นวีซ่า VFS

ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือสูติบัตร และสำเนา 1 ชุด

2.ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางโดยลำพัง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาและมารดา พร้อมตราประทับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

3.ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมตราประทับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

4.ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกลับบิดาหรือมารดาที่มีสทิธิ์ในการดูแลอปุการะบุตรตามลำพังเ พียงผู้เดียว ต้องยื่นจดหมายรับรองการดูแลอุปการะบุตรนั้ นด้วย ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,110.00 บาท / คน ค่าวีซ่า 2300+ค่าธรรมเนียม vfs  810 บาท = 3110 บาท

Multiple Entry 4,600 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500.00 บาท / คน

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูตและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับการเข้าประเทศไอร์แลนด์ได้ 1 ครั้ง

วีซ่าธุรกิจไอร์แลนด์

วีซ่าประเทศไอร์แลนด์ จะทำเฉพาะผู้โดยสารเข้าไอร์แลนด์ใต้เท่านั้นหากผู้โดยสารเดินทางเข้าเขตไอร์แลนด์เหนือ

จะต้องทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

เอกสารที่ต้องใช้

1. พาสปอร์ต เล่มจริง

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm x 4.5 cm พื้นหลังสีขาว จำนวน 4 ใบ

3. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน (ตัวจริง)

4. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุ วันที่เริ่มงาน วันที่ลาหยุด

และวันที่ที่จะกลับมาทำงาน

5. ประกันการเดินทางตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไอร์แลนด์

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ใบจองโรงแรม

8. จดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าที่ประเทศไอร์แลนด์

9. หากเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องมีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทยที่มีอายุ

ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนับจากวันที่กลับจากประเทศไอร์แลนด์

10.สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

11.สำเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประชาชน

12.ใช้เวลา 1-2 เดือน

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 10,900 บาท

มหัศจรรย์ BA NA HILLS 13,900 บาท

SPECIAL BHUTAN เที่ยวครบ พาโร - ทิมพู - ปูนาคา 59,999 บาท

ลาว..หลวงพระบาง 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.