: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศไอร์แลนด์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศไอร์แลนด์

สถานทูตไอร์แลนด์ (IRELAND EMBASSY)

ที่ตั้ง :        ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารธนิยะ 62 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

Tel. :       0-2632-6720

Fax. :      0-2632-6721

E-mail. :                  ireland@loxinfo.co.th

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.30-12.30 น.

เวลารับวีซ่า :            8.30-12.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              30 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       www.irelandinthailand.com/services1.html

www.dfa.ie/home/index.sdpx?id=8605

หมายเหตุ :

**การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 30 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

**วีซ่าประเทศไอร์แลนด์ จะทำเฉพาะผู้โดยสารเข้าไอร์แลนด์ใต้เท่านั้นหากผู้โดยสารเดินทางเข้าเขตไอร์แลนด์เหนือจะต้องทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

** ต้องไปยื่นที่เดียวกับ VFS ประเทศเดนมาร์ก

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มคำ ร้องขอวีซ่า (กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็ นภาษาอังกฤษหรือเดนมาร์กพร้อมลงชื่อผู้สมัคร)

2.รูปถ่าย (รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนรูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ)

3.หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าส าหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์)

4.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและหน้าที่มีตราประทับแสดงการเข้าออก (ทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า ถ้ามี)

5.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบันเพิ่มอีก 1 หน้า

6.เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ถ้าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ทั้งต้นฉบับ และ สำเนา(แปลภาษาอังกฤษ)

7.ประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นจนถึงวันที่กลับประเทศไทยตัวจริงและสำเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองในกลุ่มประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 30000 ยูโร)

8.เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟหรือเรือไปประเทศเดนมาร์กหรือประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไป โดยแสดงวันเดินทางแน่นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจองวันเดินทางนี้ ต้องอยู่ภายในวันที่ระบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง อย่าซื้อตั๋วจนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่า

9.เอกสารยืนยันการจองที่พักในประเทศเดนมาร์กหรือภายในประเทศเชงเก้นอื่นที่ผู้สมัครต้องการเดินไปด้วย

10.หมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด

11.จดหมายรับรองการทำงานหรือการเรียนที่ระบุการอนุญาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอื่นในกรณีที่เป็นกิจการส่วนตัว ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

12.เอกสารทางการเงินสำหรับการเดินทาง เช่น สมุดบัญชีแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนของผู้สมัครหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

13.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามเวบไชต์ของสถานทูตและค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์ยื่นวีซ่า VFS

ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือสูติบัตร และสำเนา 1 ชุด

2.ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางโดยลำพัง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาและมารดา พร้อมตราประทับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

3.ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมตราประทับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

4.ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกลับบิดาหรือมารดาที่มีสทิธิ์ในการดูแลอปุการะบุตรตามลำพังเ พียงผู้เดียว ต้องยื่นจดหมายรับรองการดูแลอุปการะบุตรนั้ นด้วย ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,110.00 บาท / คน ค่าวีซ่า 2300+ค่าธรรมเนียม vfs  810 บาท = 3110 บาท

Multiple Entry 4,600 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500.00 บาท / คน

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูตและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับการเข้าประเทศไอร์แลนด์ได้ 1 ครั้ง

วีซ่าธุรกิจไอร์แลนด์

วีซ่าประเทศไอร์แลนด์ จะทำเฉพาะผู้โดยสารเข้าไอร์แลนด์ใต้เท่านั้นหากผู้โดยสารเดินทางเข้าเขตไอร์แลนด์เหนือ

จะต้องทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

เอกสารที่ต้องใช้

1. พาสปอร์ต เล่มจริง

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm x 4.5 cm พื้นหลังสีขาว จำนวน 4 ใบ

3. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน (ตัวจริง)

4. หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุ วันที่เริ่มงาน วันที่ลาหยุด

และวันที่ที่จะกลับมาทำงาน

5. ประกันการเดินทางตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไอร์แลนด์

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ใบจองโรงแรม

8. จดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าที่ประเทศไอร์แลนด์

9. หากเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องมีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทยที่มีอายุ

ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนับจากวันที่กลับจากประเทศไอร์แลนด์

10.สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

11.สำเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประชาชน

12.ใช้เวลา 1-2 เดือน

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Mono Austria 49,900 บาท

KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 42,900 บาท

Special Riviera 42,900 บาท

มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ 7,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.