: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศไต้หวัน

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศไต้หวัน

สถานทูตไต้หวัน (TAIWAN EMBASSY)

ที่ตั้ง :        สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์   ชั้น 20 สาทรใต้ กทม. 10120

Tel. :       02-670-0200-9 Ext. 342

Fax. :      02-670-0229, 02-670-0217

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-11.30 น.

เวลารับวีซ่า :            13.30-15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              3  วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       www.mofa.gov.tw, http://www.taiwanembassy.org/th

หมายเหตุ :           การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 2 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุ การใช้ งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

3.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4.หลักฐานการทำงาน

- สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของ กิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

- สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ แจ้งที่ทำงานให้ระบุวันไป-กลับ เริ่มทำงานวันที่เท่าไหร่ ตำแหน่งงอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ด้วย

- สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

5.หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

- หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

- ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา

6.หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน

7.สำเนาบัตรประชาชน

8.สำเนาทะเบียนบ้าน

9.หลักฐานการจองโรงแรม

10.โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

11.เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง ท่องเที่ยว

เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน

- สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

ธุรกิจ

- จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ

- จดหมายเชิญจากไต้หวัน

- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ

ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ

- รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

หมายเหตุ

- ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง

- ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

-ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ที่มีวีซ่าของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน  ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าวข้างต้นสามารถขอหลักฐานการเข้า ไต้หวันได้ ที่oa1.immigration.gov.tw/ และนำหลัก ฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อจะถูกปฏิเสธ การเข้าไต้หวัน)

ค่าธรรมเนียม  ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ

Single entry 1,500 บาท 

Multiple entries 3,000 บาท

ยื่นแบบเร่งด่วน ( 2 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
Single
entry 800 บาท

Multiple entries 1,500 บาท

ค่าบริการ 1500 บาท

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

มหัศจรรย์....DALAT 9,900 บาท

บาหลี บุโรพุทโธ 20,900 บาท

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.