: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศไต้หวัน

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศไต้หวัน

สถานทูตไต้หวัน (TAIWAN EMBASSY)

ที่ตั้ง :        สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์   ชั้น 20 สาทรใต้ กทม. 10120

Tel. :       02-670-0200-9 Ext. 342

Fax. :      02-670-0229, 02-670-0217

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-11.30 น.

เวลารับวีซ่า :            13.30-15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              3  วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       www.mofa.gov.tw, http://www.taiwanembassy.org/th

หมายเหตุ :           การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 2 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุ การใช้ งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

3.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4.หลักฐานการทำงาน

- สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของ กิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

- สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ แจ้งที่ทำงานให้ระบุวันไป-กลับ เริ่มทำงานวันที่เท่าไหร่ ตำแหน่งงอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ด้วย

- สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

5.หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

- หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

- ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา

6.หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน

7.สำเนาบัตรประชาชน

8.สำเนาทะเบียนบ้าน

9.หลักฐานการจองโรงแรม

10.โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

11.เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง ท่องเที่ยว

เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน

- สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

ธุรกิจ

- จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ

- จดหมายเชิญจากไต้หวัน

- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ

ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ

- รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

หมายเหตุ

- ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง

- ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

-ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ที่มีวีซ่าของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน  ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าวข้างต้นสามารถขอหลักฐานการเข้า ไต้หวันได้ ที่oa1.immigration.gov.tw/ และนำหลัก ฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อจะถูกปฏิเสธ การเข้าไต้หวัน)

ค่าธรรมเนียม  ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ

Single entry 1,500 บาท 

Multiple entries 3,000 บาท

ยื่นแบบเร่งด่วน ( 2 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
Single
entry 800 บาท

Multiple entries 1,500 บาท

ค่าบริการ 1500 บาท

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 4,999 บาท

ล่องเรือสำราญ Voyager of the Seas แหลมฉบัง สิงคโปร์ 20,900 บาท

HOKKAIDO 4 SNOW FEST. 66,900 บาท

Mono Austria 49,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.