: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศโปแลนด์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศโปแลนด์

สถานทูตโปแลนด์ (POLAND EMBASSY)(Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        100/81-82 ชั้น 25 อาคารว่องวานิช ตึก B ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310

Tel. :       02-645-0367-9

Fax. :      02-645-0365

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-12.00 น.

เวลารับวีซ่า :            9.00-12.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              15 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร  การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 15 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

- แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจากวันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3.5x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป

- ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท

- หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

- หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

- ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

- แผนหรือตารางการเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูตประมาณ  2,280 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

- แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจากวันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3.5x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป

- ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท

- หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

- หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

- ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- หลักฐานการทำงาน

จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วันลาหยุดงาน หรือ

หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

- แผนหรือตารางการเดินทาง

- หนังสือหรือจดหมายเชิญฉบับจริงจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และส่งสำเนาตรงไปยังสถานทูตทางโทรสารหรืออีเมล์

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ  2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 139,900 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.