: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศแคนาดา

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

สถานที่ยื่นวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ตึกเทรนดี้

โทร 02-636-0540

อีเมล์ enquiry@international.gc.ca

เว็บgeo.international.gc.ca

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าแคนาดา

วีซ่าท่องเที่ยวของประเทศแคนาดา จะออกให้เป็นวีซ่าชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดการขอวีซ่าดังนี้

1.หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย )

2.รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน

3.หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท

- จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน

- ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน

- ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา

4.ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน

5.ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียง ผู้เดียว

6.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

·      เวลาทำการสถานทูต วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น. โทรศัพท์: 0 2636 0540 แฟกซ์ : 0 2636 0567

·      เวลายื่นวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.

·      เวลารับเล่มวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.

·      ในกรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ท่านต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตามในคำถามข้อ 1

·      ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการ มิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้น ท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมคำร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณา คำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้อง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

·      ชำระเป็นเงินไทย (บาท) เงินเหรียญแคนาดา หรือเงินเหรียญสหรัฐ โดยสถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา(ไม่รับเงินสด)

·      เจ้าหน้าที่ของสถานทูตอาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่าน

·      เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา http://geo.international.gc.ca/asia/bangkok/

วันหยุดปี 2558 แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต แคนาดา

- มกราคม วันที่ 1

- กุมภาพันธ์ วันที่ 16

- เมษายน วันที่ 13, 14

- พฤษภาคม วันที่ 18

- มิถุนายน วันที่ 1

- กรกฎาคม วันที่ 30

- สิงหาคม วันที่ 3, 12

- กันยายน วันที่ 7

- ตุลาคม วันที่ 12

- ธันวาคม วันที่ 7, 25, 28

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต+ค่า VFS 3000 บาท

ค่าบริการ 4000 บาท

Pay your visitor visa fee – Thailand

Your fees

Visitor visas – Fees

Application

$CAN

USD

THB

Individual visa Footnote*

100

80

2,700

Visitor visa – maximum fee for family

500

405

13,500

Transit Visa (for less than 48 hours in Canada)

0

0

0

Depending on your situation, you will need to pay one or more of these fees.

Note: To be eligible to pay the maximum fee of $500 (in Canadian dollars), family members must all apply at the same time and same place.

Citizens of certain countries and territories have to give their biometrics (fingerprints and photograph) when they apply for a visitor visa, study permit, or work permit. Find out if you need to give biometrics.

Biometrics (if required) – Fees

Application

$CAN

USD

THB

Individual

85

70

2,295

Family

170

135

4,590

Group of entertainers – 3 or more

255

205

6,885

เพิ่มเติม

ระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา (Canada)
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศแคนาดา (Canada) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร
1.
ใบเช็คลิสต์ (Checklist) เลขที่ IMM5484 (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
2.
กรอกแบบฟอร์ม Application Form (IMM5257) และ Family Information (IMM5645E) เสร็จแล้วปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
3.
กรอกแบบฟอร์ม Completed Family Information (IMM5645) และปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
4.
กรอกส่วนเพิ่มเติม สำหรับเอกสาร (Completed Schedule 1) (IMM5257 - Schedule 1) และปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
5.
กรอกส่วนเพิ่มเติม สำหรับเอกสาร Statutory Declaration of Common-law Union (IMM5409) และ Representative Form (IMM5476) และปริ้นต์ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)
6.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (และค่าธรรมเนียมทำข้อมูลส่วนบุคคลแบบ Biometric (ลายพิมพ์นิ้วมือ))
7.
หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
8.
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ใบ
9.
รูปถ่ายสี ขนาด 35mm x 45 mm พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป (รายละเอียดของรูปถ่าย ให้ดูที่ (Photospecs-e) (ด้านหลังภาพ ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และ วันเดือนปีเกิด)
10.
จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท)
11.
หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ขอที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีไว้ ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท)
(
เป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับของธนาคาร) (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
12.
สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง
13.
ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่า Visa ของท่านจะผ่าน)
14.
ใบจองโรงแรม/ที่พัก (Hotel Confirmation)
15.
กำหนดการท่องเที่ยว (Itinerary)
16.
กรอกแบบคำให้ความยินยอมของ VFS และปริ้นต์

เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี
1.
สำเนาใบสูติบัตร
-
ภาษาไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-
ภาษาอังกฤษ (แปล)
2.
หนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอ หรือ เขตที่อยู่ (สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา)

กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่
1.
หนังสือรับรองการเรียน จากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ มีลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจของโรงเรียน และตราประทับของสถานบันการศึกษานั้น ๆ

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
1.
สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
-
ใบแปลหนังสือรับรองบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ (แปล)
-
สำเนาใบทะเบียนการค้า (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
2.
หลักฐานการเงินของบริษัท
-
จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน พร้อมตราประทับจากธนาคาร
- Bank Statement
ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศแคนาดา
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
Temporary Resident Visa (Single Entry): 3,000 THB

ค่าธรรมเนียมทำ Biometic (กรณีสถานฑูตต้องการให้ดำเนินการ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล)
ค่าธรรมเนียมอยู่ที่: 2,550 THB

ค่าธรรมเนียมบริการ VFS
สำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อผู้ยื่นคำขอหนึ่งท่าน: 680 THB/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อผู้ยื่นคำขอหนึ่งท่าน ต้องจ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน (ออกโดยธนาคารในประเทศไทย) หรือ แคชเชียร์เช็ค (ที่ออกโดยธนาคารสาขาในกรุงเทพเท่านั้น)
หมายเหตุ: ตั๋วแลกเงินและแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารรับรอง ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 180 วัน เมื่อมาถึงศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูตฯเป็นหลัก)

 

ขั้นตอนที่ 2: ยื่นเอกสาร
สถานที่ยืนเอกสารเพื่อขอวีซ่าแคนาดา
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Canada
อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 เลขที่ 10/198-201
สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า นานา

เวลาทำการศูนย์ฯ: 09.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศแจ้งล่วงหน้า)
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: 10.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประการศแจ้งล่วงหน้า)

สายด่วน +66 22 639107
อีเมล Info.canbkk@vfshelpline.com
เว็บไซต์ www.vfsgolbal.ca/Canada/Thailand

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ:
อย่างน้อย 12 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูต)

 

ขั้นตอนที่ 3: การติดตามผลการสมัคร
ในการติดตามสถานภาพของคำขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเพื่อการศึกษา และวีซ่าเพื่อการทำงาน)หรือคำขอเอกสารเดินทางของผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา ณ.ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในกรุงเทพมหานคร โปรดคลิกที่เว็บเชื่อมโยงข้างล่างนี้

http://www.vfsglobal.ca/canada/thailand/thai/track_your_application.html

 

ขั้นตอนที่ 4: รับเอกสารคืน
การรับเอกสารคืน
ผู้สมัครสามารถเลือกรับเอกสารหรือใช้บริการจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ หลังจากการพิจารณาวีซ่าเสร็จสิ้นโดยสถานทูตแคนาดา ตามรายละเอียดดังนี้
1.
ผู้สมัครสามารถรับเอกสารคืนได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยต้องมีใบมอบอำนาจ (ใบรับมอบอำนาจ ตามไฟล์แนบด้านล่าง) พร้อมบัตรประชาชนของผู้กระทำการแทน ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ และทางเราจะส่งรายละเอียดให้ท่านผ่านทางอีเมล

2. ผู้สมัครสามารถเลือกรับเอกสารกลับคืนผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยเขียนที่อยู่จัดส่งถึงตัวท่านเองและชำระค่าบริการจัดส่งเป็นเงินสดแนบรวมกับเอกสารในซองจดหมาย ณ.วันที่ส่งเอกสารสมัครวีซ่า

หมายเหตุ:
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งถึงหมายเลขติดตามสถานภาพคำขอภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ทางศูนย์ได้รับเอกสารและดำเนินการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อย

 

บริการเสริม
ส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
ผู้สมัครสามารถขอรับบริการเสริม เพื่อแจ้งเตือนสถานภาพคำขอของคุณผ่านข้อความทางระบบโทรศัพท์ โดยชำระค่าบริการข้อความ 60 บาท เป็นเงินสด

บริการส่งเอกสารกลับผ่านทางไปรษณีย์
กรณีไม่ต้องการมารับหนังสือเดินทาง และวีซ่า ณ สถานที่ยืนเอกสารที่ VFS
คาจัดส่งเอกสารกลับคืนทางไปรษณีย์ 198 บาท เป็นเงินสด แนบรวมมาในซองกับเอกสาร ณ.วันที่ทำการจัดส่งแบบคำขอ

 

 

 

กรอกทุกอย่างให้ครบถ้วน มันสามารถ save files ลงเครื่องแล้วแก้ไขได้เรื่อยๆนะคะ ส่วนใหญ่จะใช้กันแค่นี้ ถ้าใครมี Common-Law กับ Representative ก็ต้องกรอกนะ

- Document Checklist [IMM 5484]

- Application for Temporary Resident Visa [IMM 5257]

- Family Information [IMM 5645]

- Schedule 1 – Application for Temporary Resident Visa [IMM 5257 - Schedule 1]

 

กรอกเสร็จแล้วมาเตรียมเอกสารกัน

- แบบฟอร์มด้านบนทั้งหมด

- ใบรับรองการทำงานระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาในการเดินทางไปแคนาดา เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวจริงค่ะ

- ตั๋วเครื่องบิน e-ticket ใช้ได้ เราจองผ่าน agent จ่าย 500 เค้าจะออกมาให้ เมื่อเรากลับมาออกตั๋วกับเค้าก็จะคืนให้

- แผนการเดินทาง (opitonal) คือส่วนตัวเราไปร่วมงาน event ของมหาลัยที่นู้น เค้ามีอีเมล์เชิญมา พร้อมกับเราลงทะเบียนเข้างานไว้ เราก็แนบไปด้วย

- ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เรามีเลยเอาไปแปลแล้วแนบไปให้เค้าด้วย

- บัญชีเงินฝากตัวจริง ขนไปให้หมดเลยค่ะ มีกี่เล่มกี่ล้าน อย่างเราขอไป 12 วัน เรายื่นสมุดบัญชีทุกประเภท ฝากประจำ ออมทรัพย์ กองทุน รวมแล้วมีอยู่ 300,000 กว่าๆ ค่ะ หรือถ้าใครจะขอนาน 6 เดือนเป๊ะ กรุณาขนทุกอย่างที่คิดว่าเป็นสินทรัพย์ การลงทุน หุ้น สลากออมสิน เอาให้หมดให้เค้าเห็นว่า เรามีความสามารถในการจ่ายเท่ากับเวลาที่เราขอไป โฉนดที่ดิน โฉนดบ้าน รถ อะไรก็เอาหมดอ่ะค่ะ อ้อ!!เอาย้อนหลัง 1 ปีนะคะ สมุดบัญชี

- รูปถ่าย 2 ใบ

- แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย Embassy of Canada

 

คือเอกสารให้ดูตาม Document Checklist [IMM 5484] เลยค่ะ อย่าขาด เกินไปดีกว่า ไม่ใช้เค้าก็คืนมาให้เราค่ะ คือ ถ้าไป search หาตาม agent ที่เค้ารับยื่นวีซ่าให้จะนอยด์มาก อย่างเช่น

- ถ้าเป็นข้าราชการจะต้องมีใบลางาน

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.