: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศเม็กซิโก

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

เม็กซิโก 

สถานที่ยื่นวีซ่า

สถานทูตเม็กซิโก (MEXICO EMBASSY)

ที่ตั้ง :        ชั้น 20 อาคารไทยวาห์ 1 20/60-62 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Tel. :        02-285-0995, 02-285-0815-8 ต่อ 201, 203

Fax. :        02-285-0667

E-mail. :  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.00-11.30 น.

เวลารับวีซ่า :            8.00-11.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              7 - 15 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :      www.sre.gob.mx/tailandia

หมายเหตุ :การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร  การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก   การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

 เอกสารที่ต้องใช้

- แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1 ชุด

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา

และเล่มเก่า(ถ้ามี)

- รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย6 เดือน

- หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

- ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารสำหรับยื่นขอ VISA MEXICO ประเภทธุรกิจ

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีวีซ่าเม็กซิโกมาก่อนต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเอง)

1. พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา ต้องอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

3. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวไม่สวมแว่นตาและต่างหูทั้งหมด 6 รูป ประกอบด้วย รูปหน้าตรงจำนวน 4 รูป ด้านข้างหันขวา 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4.  จดหมายรับรองการทำงาน/เรียน

- สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว - จดหมายรับรองการทำงานต้องระบุระบุชื่อ ตำแหน่ง วันเข้าทำงานและจำนวนวันที่ลา ต้องบอกจุดประสงค์ในการขอเข้าประเทศเม็กซิโก พร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กรที่จะไป นอกจากนี้ยังต้องระบุว่าบริษัทจะเป็นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- สำหรับนักศึกษา - จดหมายรับรองความเป็นนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย

5. หลักฐานการเงิน

- สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วและบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ - ใช้สำเนา Statement ของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน

- สำหรับนักศึกษา - ใช้หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง ที่ระบุว่าผู้ปกครองทราบจุดประสงค์ในการเดินทางของนักศึกษา และระบุว่าผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้ปกครองย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน

6.    จดหมายเชิญจากองค์กรที่ประเทศเม็กซิโก

(**ตอนที่เราโทรไปถาม เพื่อความน่าเชื่อถือทางสถานทูตอยากให้องค์กรที่เม็กซิโก fax จดหมายเชิญมายังสถานทูตไทยก่อนที่เราจะนำเอกสารไปยื่น แต่เราเห็นว่าจะยุ่งยากและหลายวันเราเลยลองเสี่ยงไปดู โดยเป็นจดหมายเชิญของเราเป็นเอกสารไฟล์ word ที่แนบมากับ email มีแค่ลงชื่อไม่มีลายเซ็น ทีแรกเจ้าหน้าที่ทำท่างุนงงและบอกเรามาว่า ทางเราไม่รู้น่ะซิว่า Mr … คนนี้เป็นใคร เราเลยยื่นหน้าเวบไซด์ของการ conference ที่ print มาให้เค้าไปด้วย เพื่อยืนยันว่า conference มีการจัดขึ้นจริง และบังเอิญหน้าแรกนั้นมีรูปของ Mr. ดังกล่าวอยู่ด้วย เลยเป็นอันว่าผ่าน นอกจากนี้เรายังแนบ schedule ในการจัดงานทั้งหมดไปให้เค้าด้วย)

7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป กลับ

8. ใบจองที่พัก (print มาจาก email ที่ได้จองไว้)

9. ใช้เวลาทำการ 4 วัน (รับยื่นวีซ่าตั้งแต่ 08.00-11.30 จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดสถานฑูต)

10. ค่าวีซ่าสำหรับคนไทย 4,283 บาท

 

 

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 139,900 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.