: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศเบลเยียม

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

ขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

สถานที่ยื่นวีซ่า(Schengen Visa)

ที่อยู่: ตึกสาธรสแควร์ ชั้น 16 98 ถนน สาธรเหนือ กรุงเทพ

สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

โทรศัพท์:                 (66) (0) 2 108 18004

โทรสาร: (66) (0) 2 108 1807

                   (66) (0)2 108 1808

อีเมล: bangkok@diplobel.fed.be

เอกสารที่ต้องใช้

1.              หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ ( + สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ )

 2.              แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซื่งกรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น

 3.              รูปถ่าย ปัจจุบันขนาด 5*3 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป

 4.              หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและ หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นนักเรียน นักศึกษา) ซื่งระบุคำอนุญาตให้เดินทาง และกำหนดระยะเวลาที่ได้พักผ่อน

5.              ในกรณีที่เป็นการเยี่ยมญาติ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือ สายโลหิตเกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำเนา สำมะโนครัว. สำเนาทะเบียนการสมรส ฯลฯ ( + สำเนา 1 ชุด )

6.              กรมธรรม์ประกันการเดินทางซื่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30.000 ยูโรหรือเทียบเท่าเงินบาท   ( + สำเนา 1 ชุด ) (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัย ที่นี่)

 7.              หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป กลับ (+ สำเนา 1 ชุด )

 

หมายเหตุ :

1.ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือไปจากสัญชาติไทย อาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันเพิ่มเติม และเอกสารนั้นๆ จะต้องมีอายุบังคับใช้ไม่ตำกว่า 3 เดือน เมื่อนับจากวันสุดท้ายขอกำหนดการเดินทาง

                                    a. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

                                    b. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ วีซ่าประเภทบุคคลอยู่ชั่วคราว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                                    c. วีซ่าอนุญาตให้เดินทางเข้า ออกภายในประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

d.  บัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ในกรณีที่ได้รับแล้ว)

2.              ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เป็นผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ ประกอบ สำหรับผู้เยาว์(เด็กที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี) จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

                                    a.ใบสูติบัตรพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                  b.หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้เป็นบิดามารดาทั้งสองฝ่าย ออกโดย สำนักงานเขต / สำนักทะเบียนประจำอำเภอ ซึ่งตนมีภูมิลำเนา

3.              สถานฑูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม ประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

                  1.สำหรับค่าวีซ่าระยะสั้น และค่าดำเนินการ 2,280 บาท 60 ยูโร +  ค่า VFS 275 = 2,555  บาท

                  2.สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี (จนกระทั่งถึงอายุ 12 ปี ลบ 1 วัน) 1,535 บาท

                  3.สำหรับค่าวีซ่าระยะยาวและค่าดำเนินการ 6,755 บาท

                  4.ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการนัดหมาย 275 บาท

                  โปรดกรอกข้อมูลลงในใบนำฝากและยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเมื่อทำการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการของวีเอฟเอสต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ไม่รับการชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค เครดิต/เดบิต การ์ด หรือการฝากโอนแบบออนไลน์

                  แสดงสำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทั้งนี้ทางธนาคารจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินให้แก่ท่านได้ หากท่านไม่ได้นำสำเนาหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรอกใบรับชำระเงินให้เรียบร้อยและทางธนาคารจะคืนสำเนาใบรับชำระเงินให้แก่ท่าน ใบชำระเงินจะมีอายุ 30 วันหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงิน

 

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ยูโร

บาท

วีซ่าระยะสั้น (พำนักอาศัยไม่เกิน 90 วัน)

 60

2280 

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเพื่อน และเยี่ยมครอบครัว วีซ่าเบลเยี่ยม วีซ่าทรานซิสซีเมน วีซ่าเพื่อการบำบัดรักษาโรค วีซ่าทางด้านกีฬาและวัฒนธรรม วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศอีกครั้ง วีซ่าทรานซิส

60

2280

บุคคลที่ถือสัญชาติต่อไปนี้จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ระบุไว้ด้านขวามือ อัลบาเนีย, บอสเนีย, ผู้เคยถือสัญชาติยูโกสลาเวีย, มอลโดวา, มอนเตเนโร, ยูเครน, รัสเซีย และ เซอร์เบีย

35

1260

เด็กอายุ 6 –12ปี (จนกระทั่งอายุ 12 ปี ลบ 1 วัน)

35

1260


บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า : 

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

เด็กที่มีอายุ 0-6 ปี (-1 วัน)

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและราชการ

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

ความหมายของคำว่า สมาชิกในครอบครัว ของ สหภาพยุโรป และ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ หมายถึง

1.

คู่สมรส / คู่ครอง ผู้ซึ่งได้ทำการจดทะเบียน กับ ประชาชนในเครือสหภาพยุโรป หรือ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศสมาชิกในเครือสหภาพยุโรป, ถ้าหาก กฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปของฝ่ายซึ่งเป็นผู้เชื้อเชิญ ได้กำหนดถือปฏิบัติว่า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภริยาโดยพฤตินัยหากได้จดทะเบียนบันทึกไว้แล้วนั้น เปรียบได้เสมือนกับ การจดทะเบียนการสมรส หรือ

2.

ผู้เป็นทายาทสืบสายโลหิตสายตรงลงมา ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ เป็นผู้ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ เฉกเช่นเดียวกันกับ ผู้เป็นคู่สมรส หรือ คู่ครองโดยพฤตินัย ดังมีระบุไว้ในเบื้องต้น

3.

บุพการีหรือญาติสืบสายโลหิตซึ่งเป็นสายตรงขึ้นไป ที่อยู่ในความอุปการะ ได้แก่ บิดามารดาของตนและของคู่สมรส หรือ คู่ครองโดยพฤตินัยของตน ดังที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น”.

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยและคุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา (พิจารณาเป็นบางกรณี)

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่ยื่นขอวีซ่าระยะสั้นและมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ (พิจารณาเป็นบางกรณี)


หมายเหตุ : 

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่กำหนดไว้เป็นเงินบาทนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการนั้นจำเป็นที่จะต้องชำระที่ธนาคารเท่านั้น

Description: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/images/bullet_new.gif

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้


*โปรดทราบว่าอัตราค่าดำเนินการนั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


15 มิถุนายน 2558: ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ค่าวีซ่าทุกประเภทจะทำการเปลี่ยนตามตารางข้างล่าง

ประเภทวีซ่า

ยูโร

บาท

ค่าดำเนินการ

ยอดชำระ (บาท)

วีซ่าระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน )

60

2,280

275

2,555

วีซ่าระยะยาว (ระยะเวลามากกว่า 90 วัน)

180

6,840

275

7,115

ค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ได้รับการยกเว้น

35

1,330

275

1,605

ผู้เยาว์อายุระหว่าง 6-12 ปี(จนกระทั่ง 12 ปี ลบ 1 วัน)

35

1,330

275

1,605

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี กรณียื่นวีซ่าระยะสั้น

0

0

275

275

บุตรคู่สมรส ที่มีอายุไม่ครบ 21 ปีบริบูรณ์ ที่มิได้มีผู้ปกครองถือสัญชาติเบลเยี่ยม และสัญชาติแห่งสหภาพยุโรป

0

0

275

275

รวม 5,055 บาท

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.