: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก

สถานทูตเดนมาร์ก (DENMARK EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ยูนิต 4 ชั้น 8 อมรินทร์ทาวเวอร์ 496-502 ถ.เพลินจิต ลุมพินี กทม. 10330

Tel. :       02-252-5490

Fax. :      -

E-mail. :                  info.dkth@vfshelpline.com

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            08.00 - 15.00 น.

เวลารับวีซ่า :            13.00 - 16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              5 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/index.html

หมายเหตุ :               

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่า (กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษหรือเดนมาร์กพร้อมลงชื่อผู้สมัคร)

2.รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3.หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าสาหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์)

 4.สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและหน้าที่มีตราประทับแสดงการเข้าออก (ทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า ถ้ามี)

5.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบันเพิ่มอีก 1 หน้า

6.เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ถ้าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ทั้งต้นฉบับ และ สำเนา(แปลภาษาอังกฤษ)

7.ประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นจนถึงวันที่กลับประเทศไทย ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองในกลุ่มประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 30000 ยูโร)

8.เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟหรือเรือไปประเทศเดนมาร์กหรือประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไป โดยแสดงวันเดินทางแน่นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจองวันเดินทางนี้ต้องอยู่ภายในวันที่ระบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง

อย่าซื้อตั๋วจนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่า

 9.เอกสารยืนยันการจองที่พักในประเทศเดนมาร์กหรือภายในประเทศเชงเก้นอื่นที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไปด้วย

10.หมายกาหนดการเดินทางทั้งหมด

11.จดหมายรับรองการทางานหรือการเรียนที่ระบุการอนุญาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอื่นในกรณีที่เป็นกิจการส่วนตัว ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

12.เอกสารทางการเงินสาหรับการเดินทาง เช่น สมุดบัญชีแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนของผู้สมัครหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

13.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามเวบไชต์ของสถานทูตและค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์ยื่นวีซ่า VFS

14.ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาบัตรฯ และหน้าPP. ของผู้เดินทาง และ ตัวแทน

15.เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางโดยลาพัง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาและมารดา พร้อมตราประทับจากสานักงานเขตหรืออาเภอ ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

2.ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมตราประทับจากสานักงานเขตหรืออาเภอ ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

3.ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาที่มีสิทธิ์ในการดูแลอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียว ต้องยื่นจดหมายรับรองการดูแลอุปการะบุตรนั้นด้วย ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

 

 

อัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2300 บาท

ค่าธรรมเนียม VFS 810 บาท

รวม 3110 บาท

ค่าบริการ 2500 บาท

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.