: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก

สถานทูตเดนมาร์ก (DENMARK EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ยูนิต 4 ชั้น 8 อมรินทร์ทาวเวอร์ 496-502 ถ.เพลินจิต ลุมพินี กทม. 10330

Tel. :       02-252-5490

Fax. :      -

E-mail. :                  info.dkth@vfshelpline.com

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            08.00 - 15.00 น.

เวลารับวีซ่า :            13.00 - 16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              5 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/index.html

หมายเหตุ :               

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่า (กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษหรือเดนมาร์กพร้อมลงชื่อผู้สมัคร)

2.รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3.หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าสาหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์)

 4.สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและหน้าที่มีตราประทับแสดงการเข้าออก (ทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า ถ้ามี)

5.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบันเพิ่มอีก 1 หน้า

6.เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ถ้าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ทั้งต้นฉบับ และ สำเนา(แปลภาษาอังกฤษ)

7.ประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นจนถึงวันที่กลับประเทศไทย ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองในกลุ่มประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 30000 ยูโร)

8.เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟหรือเรือไปประเทศเดนมาร์กหรือประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไป โดยแสดงวันเดินทางแน่นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจองวันเดินทางนี้ต้องอยู่ภายในวันที่ระบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง

อย่าซื้อตั๋วจนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่า

 9.เอกสารยืนยันการจองที่พักในประเทศเดนมาร์กหรือภายในประเทศเชงเก้นอื่นที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไปด้วย

10.หมายกาหนดการเดินทางทั้งหมด

11.จดหมายรับรองการทางานหรือการเรียนที่ระบุการอนุญาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอื่นในกรณีที่เป็นกิจการส่วนตัว ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

12.เอกสารทางการเงินสาหรับการเดินทาง เช่น สมุดบัญชีแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนของผู้สมัครหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

13.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามเวบไชต์ของสถานทูตและค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์ยื่นวีซ่า VFS

14.ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาบัตรฯ และหน้าPP. ของผู้เดินทาง และ ตัวแทน

15.เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางโดยลาพัง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาและมารดา พร้อมตราประทับจากสานักงานเขตหรืออาเภอ ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

2.ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมตราประทับจากสานักงานเขตหรืออาเภอ ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

3.ถ้าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาที่มีสิทธิ์ในการดูแลอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียว ต้องยื่นจดหมายรับรองการดูแลอุปการะบุตรนั้นด้วย ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

 

 

อัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2300 บาท

ค่าธรรมเนียม VFS 810 บาท

รวม 3110 บาท

ค่าบริการ 2500 บาท

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์...บาหลี 21,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

Spring in KOREA ..ตะลุยซากุระแดนกิมจิ 26,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.