: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศฮังการี

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศฮังการี

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย ฝ่ายวีซ่า (Schengen Visa)

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้น 14, 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02 118 9600
โทรสาร: 02 117 4901
หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน: 081 875 4610
อีเมล์: mission.bgk@mfa.gov.hu

เวลาเปิดทำการ
สถานเอคอัครราชทูต: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 09:00-16:00 น., วันศุกร์ 09:00-14:00
แผนกกงสุล: รับยื่นวีซ่า วันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ 09:00-13:00 น.
ติดต่อรับเอกสารหรือเรื่องอื่นๆ วันจันทร์-วันศุกร์ 09:00-14:00

เอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

(รายการเอกสารด้านล่างเป็นรายการอย่างย่อ และ กงสุลอาจจะขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า)

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้

 

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง)

2. หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

· มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป

· มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก

· มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น

3. รูปถ่าย สี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

4. ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้

· ครอบคลุมประเทศในเขตเชงเก้น

· ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง

· ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น

· วงเงินประกัน 30,000 ยูโร ( คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่สถานฯ ทูตยอมรับ)

5. ผู้สมัครขอวีซ่าต้องมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศไทย (คนต่างด้าวที่มีสถานฯทูตฮังการี หรือ สถานกงสุล หรือ ประเทศตัวแทนออกวีซ่าของฮังการีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ จะต้องแสดงเอกสารที่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องออกจากประเทศไทย) หากประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ ไม่มีสถานฯทูตฮังการี ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าประเทศสมาชิกใดเป็นตัวแทนการออกวีซ่าของประเทศฮังการีในประเทศของท่านโดย คลิ๊กที่นี่ หากไม่มีสถานฯทูตหรือสถานกงสุลในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่หรือไม่มีประเทศสมาชิกตัวแทน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานฯทูต หรือ สถานกงสุลฮังการีที่ใดก็ได้

 

6. ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขอวีซ่า : ผู้ใหญ่ 60 ยูโร / เด็กอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร/ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และ คู่สมรส/บุตรของพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาเตรียมเงินสดสกุลยูโรและชำระในวันที่ยื่นคำร้อง

 

เอกสารเพิ่มเติมโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

 

ประเภทท่องเที่ยว

· แผนการเดินทาง

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

· ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลา)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)

· ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง

 

ประเภทธุรกิจ

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฮังการี

· จดหมายจากบริษัทในประเทศไทยที่แจ้งตำแหน่งงานของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในนามของบริษัท(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บริษัทที่เป็นที่รู้จัก, บริษัทใหญ่, ธนาคาร ไม่จำเป็นต้องยื่น)

 

ประเภทเยี่ยมเยียน

· หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศฮังการี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา คลิ๊กที่นี่

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

· ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลาที่ได้รับ)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)

· ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง

 

ประเภทเข้าร่วมการประชุมสัมนา

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากผู้จัดการประชุม ระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดประชุม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประชุมของผู้ยื่นขอวีซ่า

· จดหมายจากหน่วยงานในประเทศไทย ระบุสถานะของผู้ยื่นขอวีซ่าในหน่วยงานนั้นๆ และระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าไปเข้าร่วมประชุมในนามของหน่วยงาน(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บริษัทที่เป็นที่รู้จัก, บริษัทใหญ่, ธนาคาร ไม่จำเป็นต้องยื่น)

สำหรับไปเรียน

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หนังรับรองจากสถานศึกษาที่ยืนยันสถานะภาพนักเรียนของผู้ขอวีซ่า พร้อมทั้งระบุระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปศึกษาในประเทศฮังการี

· หนังสือเชิญจากสถานศึกษาในฮังการี ระบุระยะเวลา ประเภทของหลักสูตร ระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าได้ชำระค่าเรียนแล้วหรือไม่(ในกรณีที่รับเข้าศึกษา) และระบุว่าทางสถานศึกษามีจัดอาหาร ที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือไม่

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของผู้ยื่นขอวีซ่า (หรือผู้สนับสนุน)

 

ประเภทวัฒนธรรม

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมนั้นๆ (ออเคสตร้า, โรงละคร, กลุ่มเต้นรำ ฯลฯ) ที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นสมาชิก โดยระบุสถานะในหน่วยงานของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงระยะเวลาและวัตถุประสงค์ด้านวัฒนธรรมในการเดินทางไปยังประเทศฮังการี

· หนังสือเชิญจากหน่วยงานในประเทศฮังการี (กระทรวงวัฒนธรรม, ออเคสตร้า, โรงละคร, กลุ่มเต้นรำ ฯลฯ) ที่ระบุประเภทของงานด้านวัฒนธรรมที่ผู้ยื่นขอวีซ่าได้รับเชิญให้เข้าร่วม และการมีส่วนร่วมของผู้ยื่นขอวีซ่าในงานนั้นๆ

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของหน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่า

 

ประเภทเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ยื่นขอวีซ่า ระบุสาเหตุที่ต้องไปรับการรักษาในประเทศฮังการี

· หนังสือจากสถาบันการแพทย์ในประเทศฮังการี ระบุประเภท และระยะเวลาของการรักษาของผู้ยื่นขอวีซ่า พร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าได้ชำระค่ารักษาแล้วหรือไม่

· หลักฐานการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

 

ประเภทกีฬา

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากผู้จัดการแข่งขัน ระบุระยะเวลาและประเภทของการจัดงานที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเข้าร่วม

· จดหมายจากหน่วยงานกีฬาที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นสมาชิก (สโมสร, สมาพันธ์ ฯลฯ) ระบุตำแหน่งในองค์กรของผู้ยื่นขอ วีซ่า (นักกีฬา, ผู้จัดการ ฯลฯ) และหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานั้นๆ

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของหน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่า

 

ประเภทปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

· ใบจองตั๋วเครื่องบิน

· หนังสือที่ออกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ หรือสถาบันของหน่วยงานราชการที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสังกัด แจ้งสถานทูตเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยือน

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://konzuliszolgalat.kormany.hu/en

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์มาที่ mission@bgk.mfa.gov.hu

 

สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเพิ่มหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาสูติบัตร

2. ถ้าเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว : ใบอนุญาตจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วยซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอ

3. ถ้าเดินทางกับบุคคลอื่น : จดหมายจากบิดาหรือมารดาอนุญาตให้เดินทางกับบุคคลอื่นโดยเนื้อความครอบคลุมรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องเช่นชื่อ สกุล หมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคลที่เยาวชนเดินทางด้วย

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดาและ / หรือของมารดา และหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นสกุลเงินยูโร  (60 EUR) ประมาณ 2280 บาท

***ค่าบริการ 2500 บาท

*** ต้องทำการจองคิวยื่นออนไลน์ ก่อนยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าธรุกิจ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นสกุลเงินยูโร (60 EUR)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต  2280  บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 2500  บาท / คน

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

HONGKONG SUPER SAVE 24,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

มหัศจรรย์...บาหลี 21,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.