: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศฮังการี

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศฮังการี

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย ฝ่ายวีซ่า (Schengen Visa)

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้น 14, 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02 118 9600
โทรสาร: 02 117 4901
หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน: 081 875 4610
อีเมล์: mission.bgk@mfa.gov.hu

เวลาเปิดทำการ
สถานเอคอัครราชทูต: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 09:00-16:00 น., วันศุกร์ 09:00-14:00
แผนกกงสุล: รับยื่นวีซ่า วันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ 09:00-13:00 น.
ติดต่อรับเอกสารหรือเรื่องอื่นๆ วันจันทร์-วันศุกร์ 09:00-14:00

เอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

(รายการเอกสารด้านล่างเป็นรายการอย่างย่อ และ กงสุลอาจจะขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า)

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้

 

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง)

2. หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

· มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป

· มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก

· มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น

3. รูปถ่าย สี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

4. ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้

· ครอบคลุมประเทศในเขตเชงเก้น

· ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง

· ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น

· วงเงินประกัน 30,000 ยูโร ( คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่สถานฯ ทูตยอมรับ)

5. ผู้สมัครขอวีซ่าต้องมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศไทย (คนต่างด้าวที่มีสถานฯทูตฮังการี หรือ สถานกงสุล หรือ ประเทศตัวแทนออกวีซ่าของฮังการีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ จะต้องแสดงเอกสารที่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องออกจากประเทศไทย) หากประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ ไม่มีสถานฯทูตฮังการี ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าประเทศสมาชิกใดเป็นตัวแทนการออกวีซ่าของประเทศฮังการีในประเทศของท่านโดย คลิ๊กที่นี่ หากไม่มีสถานฯทูตหรือสถานกงสุลในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่หรือไม่มีประเทศสมาชิกตัวแทน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานฯทูต หรือ สถานกงสุลฮังการีที่ใดก็ได้

 

6. ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขอวีซ่า : ผู้ใหญ่ 60 ยูโร / เด็กอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร/ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และ คู่สมรส/บุตรของพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาเตรียมเงินสดสกุลยูโรและชำระในวันที่ยื่นคำร้อง

 

เอกสารเพิ่มเติมโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

 

ประเภทท่องเที่ยว

· แผนการเดินทาง

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

· ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลา)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)

· ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง

 

ประเภทธุรกิจ

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฮังการี

· จดหมายจากบริษัทในประเทศไทยที่แจ้งตำแหน่งงานของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในนามของบริษัท(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บริษัทที่เป็นที่รู้จัก, บริษัทใหญ่, ธนาคาร ไม่จำเป็นต้องยื่น)

 

ประเภทเยี่ยมเยียน

· หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศฮังการี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา คลิ๊กที่นี่

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

· ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลาที่ได้รับ)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)

· ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง

 

ประเภทเข้าร่วมการประชุมสัมนา

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากผู้จัดการประชุม ระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดประชุม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประชุมของผู้ยื่นขอวีซ่า

· จดหมายจากหน่วยงานในประเทศไทย ระบุสถานะของผู้ยื่นขอวีซ่าในหน่วยงานนั้นๆ และระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าไปเข้าร่วมประชุมในนามของหน่วยงาน(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บริษัทที่เป็นที่รู้จัก, บริษัทใหญ่, ธนาคาร ไม่จำเป็นต้องยื่น)

สำหรับไปเรียน

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หนังรับรองจากสถานศึกษาที่ยืนยันสถานะภาพนักเรียนของผู้ขอวีซ่า พร้อมทั้งระบุระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปศึกษาในประเทศฮังการี

· หนังสือเชิญจากสถานศึกษาในฮังการี ระบุระยะเวลา ประเภทของหลักสูตร ระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าได้ชำระค่าเรียนแล้วหรือไม่(ในกรณีที่รับเข้าศึกษา) และระบุว่าทางสถานศึกษามีจัดอาหาร ที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือไม่

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของผู้ยื่นขอวีซ่า (หรือผู้สนับสนุน)

 

ประเภทวัฒนธรรม

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมนั้นๆ (ออเคสตร้า, โรงละคร, กลุ่มเต้นรำ ฯลฯ) ที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นสมาชิก โดยระบุสถานะในหน่วยงานของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงระยะเวลาและวัตถุประสงค์ด้านวัฒนธรรมในการเดินทางไปยังประเทศฮังการี

· หนังสือเชิญจากหน่วยงานในประเทศฮังการี (กระทรวงวัฒนธรรม, ออเคสตร้า, โรงละคร, กลุ่มเต้นรำ ฯลฯ) ที่ระบุประเภทของงานด้านวัฒนธรรมที่ผู้ยื่นขอวีซ่าได้รับเชิญให้เข้าร่วม และการมีส่วนร่วมของผู้ยื่นขอวีซ่าในงานนั้นๆ

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของหน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่า

 

ประเภทเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ยื่นขอวีซ่า ระบุสาเหตุที่ต้องไปรับการรักษาในประเทศฮังการี

· หนังสือจากสถาบันการแพทย์ในประเทศฮังการี ระบุประเภท และระยะเวลาของการรักษาของผู้ยื่นขอวีซ่า พร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าได้ชำระค่ารักษาแล้วหรือไม่

· หลักฐานการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

 

ประเภทกีฬา

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากผู้จัดการแข่งขัน ระบุระยะเวลาและประเภทของการจัดงานที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเข้าร่วม

· จดหมายจากหน่วยงานกีฬาที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นสมาชิก (สโมสร, สมาพันธ์ ฯลฯ) ระบุตำแหน่งในองค์กรของผู้ยื่นขอ วีซ่า (นักกีฬา, ผู้จัดการ ฯลฯ) และหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานั้นๆ

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของหน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่า

 

ประเภทปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

· ใบจองตั๋วเครื่องบิน

· หนังสือที่ออกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ หรือสถาบันของหน่วยงานราชการที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสังกัด แจ้งสถานทูตเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยือน

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://konzuliszolgalat.kormany.hu/en

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์มาที่ mission@bgk.mfa.gov.hu

 

สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเพิ่มหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนาสูติบัตร

2. ถ้าเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว : ใบอนุญาตจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วยซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอ

3. ถ้าเดินทางกับบุคคลอื่น : จดหมายจากบิดาหรือมารดาอนุญาตให้เดินทางกับบุคคลอื่นโดยเนื้อความครอบคลุมรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องเช่นชื่อ สกุล หมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคลที่เยาวชนเดินทางด้วย

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดาและ / หรือของมารดา และหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นสกุลเงินยูโร  (60 EUR) ประมาณ 2280 บาท

***ค่าบริการ 2500 บาท

*** ต้องทำการจองคิวยื่นออนไลน์ ก่อนยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าธรุกิจ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นสกุลเงินยูโร (60 EUR)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต  2280  บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 2500  บาท / คน

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

มหัศจรรย์....DALAT 8,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.