: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศอินเดีย

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

ระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย (India) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

การยื่นของวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย ต้องยื่นผ่านบริษัทตัวแทนขอวีซ่าที่;

Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)

อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

(อาคาร 253 อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

โทรศัพท์: 02-664-1200, 02-664-1201

อีเมล์: infothai@ivsglobal.in  

Website: http://www.indiavisathai.com/

เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์

ยื่นเอกสารขอวีซ่า: เวลา 08.30 น. - 14.00 น.

รับเล่มคืน: เวลา 16.30 น. - 17.30 น.

การเก็บข้อมูลบุคคลด้วยระบบ Biometric

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์ขอวีซ่าเข้าประเทศอินเดียทุกกรณี จำเป็นต้องมาสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเก็บข้อมูล Biometric ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอินเดีย นั่นทำให้ผู้ที่มายื่นขอวีซ่าอินเดียทุกคน "ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองทุกกรณี มิสามารถยื่นแทนกันได้"

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารให้พร้อม

Tourist Visa

วีซ่าจะออกให้เฉพาะชาวต่างชาติผู้ซึ้งมิได้เป็นพลเมืองหรือมีอาชิพอยู่ในประเทศอินเดีย และมีความประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยื่ยมเยียนเพื่อนและญาติ ในกรณีอื่นๆจะไม่สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถต่ออายุได

 

โปรดทราบ: สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยไม่เก็บค่าวีซ่าสำหรับ พระ และชี ที่ถือพาสปอร์ทไทย

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มคำขอการลงตรา (วีซ่า) ต้องเป็นใบสมัครออนไลน์ เท่านั้น

เข้า Website: http://indianvisaonline.gov.in/visa/

โปรดทราบว่าใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ไม่สามารถยื่นได้อีก หากใบสมัครกรอกข้อมูลไม่สมบรูณ์อาจจะทำให้วีซ่าของท่านถูกปฏิเสธหรืออาจจะล่าช้า

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องครอบคลุมการเดินทางไปอินเดีย หรือตามอายุของระยะเวลาวีซ่าที่ร้องขอ และ ต้องมีหน้า Visa ว่างมากกว่า 2 หน้า ขึ้นไป หากมีการชำรุดหรือขาดไม่สามารถใช้ได้

3. รูปถ่ายสีปัจจุบัน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน) ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้อง 2x2 นิ้วเท่านั้น ไม่ขาดไม่เกิน ต้องเห็นหน้าชัด ตั้งแต่หัวไหล่ไปจนสุดศีรษะ ห้ามแม็ครูปในแบบฟอร์ม ให้ติดกาวเท่านั้น

4. โปรแกรมการท่องเที่ยว (Travel Itinerary)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Itinerary) (ถ้ามีบินในประเทศก็เอาไปด้วย) (ทั้งไปและกลับ) (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ๋าท่านจะผ่าน)

6. ใบจองโรงแรม (ต้องจองตามวันที่ระบุในโปรแกรมการท่องเที่ยว และตั๋วเครื่องบิน) (อย่าพึ่งชำระเงินค่าโรงแรม จนกว่าวีซ่าท่านจะผ่าน)

7. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลผู้สมัคร/และ หน้าที่มีการต่ออายุ และ แก้ไข ทั้งหมด 2 ฉบับ

8. สำเนาบัตรประชาชน (ID Card) พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

9. สำหรับเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แสดงสำเนาใบสูติบัตร 1 ชุด

10. ถ้าผู้เดินทาง ไปพำนักตามบ้านของเพื่อนที่อยู่ในอินเดีย ให้แสดงจดหมายระบุช่วงการเดินทางไปพัก ณ สถานที่นั้น ๆ และระบุที่อยู่ให้ชัดเจน

11. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

12. ณ วันที่มารับเล่มคืน ถ้ามีผู้อื่นมารับแทน ให้มีเอกสารมอบอำนาจ (Authority letter) มาอีกครั้งด้วย

13. หนังสือเดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)

14. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ:

- Passport ราชการ (เล่มน้ำเงิน) ไม่ต้องขอวีซ่า

   แต่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

- พระภิกษุ ชี สามเณร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม Visa

   แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสถานฑูต70 บาท และ ค่าบริการของ IVS 20 บาท

   ส่วนเอกสารเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไป และต้องเพิ่มใบสุทธิทั้งตัวจริงและสำเนาของพระมาด้วย

- เอกสารทั้งหมด ให้เขียนด้วยปากกาหมึกสำดำ เท่านั้น!

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

>>> 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

>>> 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี

>>> ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

อย่างไรก็ตามระยะเวลาพิจารณาอาจจะใช้มากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานฑูตอินเดีย

หมายเหตุ:

- การยื่นใบคำขอวีซ่า ไม่ได้หมายถึงวีซ่าได้รับอนุมัติ

- สถานฑูตมีสิทธิโดยชอบในการปฏิเสธวีซ่าหากเห็นตามสมควร

- กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูต

- อายุของวีซ่าจะมีผลเริ่มต้นนับจากวันที่วีซ่าออกและอายุวีซ่าจะไม่ได้เริ่มนับจากวันที่ผู้สมัครเดินทางแต่อย่างใด

ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครออนไลน์ให้สมบูรณ์พร้อมเอกสารที่ต้องแนบ

ใบสมัครของท่านจะใช้สมัครวีซ่าได้เพียงประเภทเดียว ท่านสามารถ กรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ โปรดทราบว่าใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ไม่สามารถยื่นได้ หากใบสมัครกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ อาจจะทำให้วีซ่าของท่านถูกปฏิเสธหรืออาจจะล่าช้า

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม On-line

เข้า Website: http://indianvisaonline.gov.in/visa/

แบบฟอร์มออนไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามกฏของการขอวีซ่าของสถานทูตอินเดีย แบบฟอร์มออนไลน์นี้ได้ถูกออกแบบและผลิตโดยรัฐบาลอินเดีย. หลังจากที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนในเวปไซต์ แบบฟอร์มที่พร้อมพิมพ์จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติในรูปแบบไฟล์ PDF. ผู้สมัครจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มนี้ออกมา พร้อมติดรูปถ่าย(ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานทูต) และเซ็นชื่อให้เหมือนในพาสปอร์ตทั้ง 2 จุด

ขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลอินเดียนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้งานเป็นมาตราฐานในทุกประเทศทั่วโลก.

- เพื่อให้สามารถสมัครในกรุงเทพฯได้ ผู้สมัครจะต้องเลือก "Thailand – Bangkok" ในตัวเลือกข้อแรกของหน้าแรกเท่านั้น.

- โปรดแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของท่านรองรับ Adobe Acrobat Reader software.

- ผู้สมัครจะต้องตอบทุกคำถาม และทุกตำตอบจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- เมื่อกรอกแบบฟอร์มสมบูรณ์แล้วควรพิมพ์ออกมา ติดรูปด้วยกาว

- และเซ็นชื่อให้เหมือนในพาสปอร์มทั้ง 2 จุด (หน้าแรกใต้รูป และหน้า 2 ด้านล่าง)

ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และ ข้าราชการ รวมถึง หนังสือเดินทางสหประชาชาติ ต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์จากเวปไซต์ดังกล่าวแล้วนำไปยื่นที่สถานทูตอินเดีย กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มที่กรอกด้วยลายมือจะไม่สามารถใช้ในการยื่นสมัครขอวีซ่าอินเดียได้

ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย

- โปรดระวังว่าคุณไม่ควรใช้เครื่องหมายใดๆในการกรอก อย่างเช่น / * - เพราะอาจทำให้ระบบ error ได้

- ถ้าในพาสปอร์ตของคุณแสดง วัน/เดือน/ปีเกิดในลักษณะ xx/xx/1975 ให้แทนตัวอักษร xx ด้วย 01 และหากท่านพิมพ์ออกมาแล้วจึงเห็นว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดที่ท่านไม่สามารถเขาไปแก้ไขในระบบได้ คุณสามารถแก้ไขจากแบบฟอร์มได้ โดยการขีดฆ่า เซ็นชื่อกำกับ.

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่า

เตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการอื่นๆให้พร้อมก่อนที่จะยื่นใบสมัคร

ค่าธรรมเนียม

สำหรับหนังสือเดินทางไทย

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)

ค่าวีซ่า: 1,700 บาท

ค่าบริการของสถานฑูต: 70 บาท

ค่าบริการของ IVS: 20 บาท =1800 บาท

หมายเหตุ: อายุวีซ่าท่องเที่ยว คือ 3-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับสถานฑูตฯ เป็นผู้พิจารณา)

วีซ่าธุรกิจ (Business)

ค่าวีซ่า:8,200 บาท

ค่าบริการของสถานฑูต: 70 บาท

ค่าบริการของ IVS: 20 บาท

หมายเหตุ: อายุวีซ่าธุรกิจ คือ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับสถานฑูตฯ เป็นผู้พิจารณา)

เอกสารที่กล่าวเบื้องต้นอาจจะมีการร้องขอเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร โดยเจ้าหน้าที่ของสถานฑูต

หมายเหตุ:

- Passport ราชการ (เล่มน้ำเงิน) ไม่ต้องขอวีซ่า

   แต่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

- พระภิกษุ ชี สามเณร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม Visa

   แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสถานฑูต70 บาท และ ค่าบริการของ IVS 20 บาท

   ส่วนเอกสารเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไป และต้องเพิ่มใบสุทธิทั้งตัวจริงและสำเนาของพระมาด้วย

- เอกสารทั้งหมด ให้เขียนด้วยปากกาหมึกสำดำ เท่านั้น!

*** สรุปได้ว่า Tourist Visa เข้าประเทศอินเดีย สำหรับคนไทย อยู่ที่ราคา 1,790 THB ***

กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์

- ค่า SMS: 60 THB

- ค่าจัดส่งไปรษณีย์: 230 บาท

ชี้แจงเพิ่มเติม

- การยื่นใบสมัคร มิได้หมายถึงการยืนยันว่าท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว

- สถานฑูตอาจพิจารณาไม่ออกวีซ่าให้หากเห็นสมควรตามเอกสาร

- ค่าธรรมเนียมการบริการยืนขอวีซ่าจะไม่มีการขอคืนได้ด้วยทุกกรณี

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะไม่มีการขอคืนได้ด้วยทุกกรณี

- พระภิกษุ ชี สามเณร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม Visa

แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 15 บาท และเอกสารเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไป และต้องเพิ่มใบสุติบัตรของพระมาด้วย

ขั้นตอนที่ 4 เดินทางมายังศูนย์ยื่นขอวีซ่า

Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)

อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

(อาคาร 253 อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

โทรศัพท์: 02-6641200 โทรสาร: 02-6641201

อีเมล์: infothai@ivsglobal.in

เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์

ยื่นเอกสารขอวีซ่า: เวลา 08.30 น. - 14.00 น.

รับเล่มคืน: เวลา 16.30 น. - 17.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์ขอวีซ่าเข้าประเทศอินเดียทุกกรณี จำเป็นต้องมาสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเก็บข้อมูล Biometric ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอินเดีย นั่นทำให้ผู้ที่มายื่นขอวีซ่าอินเดียทุกคน "ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองทุกกรณี มิสามารถยื่นแทนกันได้"

ขั้นตอนที่ 5 รับผลวีซ่าที่ท่านทำการยื่นใบสมัครไว้แล้ว

กรุณานำใบเสร็จตัวจริงมาเพื่อขอรับผล

เวลารับเล่มคืน คือ จันทร์ ศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น.

หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นได้โดย เตรียมเอกสารดังนั้

- ใบเสร็จฉบับจริง

- หนังสือมอบอำนาจจากท่าน (ใบมอบอำนาจ แนบอยู่ด้านล่าง)

- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

หรือใช้บริการจัดส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านในหน้าวีซ่า:

ข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ, สกุล, เพศ เป็นต้น.

ประเภทของวีซ่ากับจุดประสงค์การเดินทางของท่าน

วีซ่ามีอายุครอบคลุมเพียงพอกับวันที่จะเดินทาง

หากท่านพบว่าข้อมูลในวีซ่าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อการแก้ไขทันที

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.