: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศอาร์เจนตินา

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศอาร์เจนตินา

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 90 วัน)

สถานทูตอาร์เจนตินา (ARGENTINA EMBASSY)

ที่ตั้ง :      ห้อง 1601 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท กทม. 10110

Tel. :        0-2259-0401, 0-2259-9198

Fax. :       0-2259-0402, 0-2661-7579 , 02-344-6593

E-mail. :                  emb_etail@mrecic.gov.ar

เวลาทำการ :          เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :          09.00-15.00น.

เวลารับวีซ่า :          09.00-15.00น.

ระยะเวลาดำเนินการ :           3 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :          การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)

3.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 4x4 ซม. จำนวน 2 รูป

4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

5.ใบจองโรงแรม

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา

8. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

9. ใบตรวจโรค

ค่าธรรมเนียม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน

     - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

     หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

2.พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 4x4 ซม. จำนวน 2 รูป

4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

5. ใบจองโรงแรม

6.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา

8. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

9. ใบตรวจโรค

ค่าธรรมเนียม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,600 บาท / คน

     - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

     - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

Hongkong Super Save บาท

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.