: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

อีเมล์ : info@ukvac-th.com

เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง

เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.00 น.

เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 15.00 น. - 16.30 น.

เอกสาร ในการ ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. หลักฐานการทำงาน

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (แปลภาษาอังกฤษ แปลได้ที่ศูนย์แปลเอกสารทั่วไป ที่มีการลงชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้อง)

- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมในอังกฤษ

9. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

12. ประกันการเดินทางวงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท

13. สำเนาใบทะเบียนบ้าน

14. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลได้ที่ศูนย์แปลเอกสารทั่วไป ที่มีการลงชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้อง

15. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลได้ที่ศูนย์แปลเอกสารทั่วไป ที่มีการลงชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้อง

16. โปรแกรม/รายการ ท่องเที่ยว

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

: ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร ต้อง ติดต่อ นัดหมาย เพื่อการยื่นขอวีซ่า และต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ในการกรอกแบบ คำขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์ www.ukba.homeoffice.gov.uk/

วันหยุดประจำปี 2015 ศูนย์รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

- มกราคม วันที่ 1

- มีนาคม วันที่ 4

- เมษายน วันที่ 3, 6, 13, 14, 15

- มิถุนายน วันที่ 1

- สิงหาคม วันที่ 12

- ตุลาคม วันที่ 23

- ธันวาคม วันที่ 7, 25, 28, 31

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่า  (136USD)  ประมาณ  4640 บาท

ค่าบริการ 2,500 บาท   รวม 6,953 บาท

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

HONGKONG SUPER SAVE 24,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ 19,900 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 20,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.