: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

อีเมล์ : info@ukvac-th.com

เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง

เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.00 น.

เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 15.00 น. - 16.30 น.

เอกสาร ในการ ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. หลักฐานการทำงาน

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (แปลภาษาอังกฤษ แปลได้ที่ศูนย์แปลเอกสารทั่วไป ที่มีการลงชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้อง)

- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมในอังกฤษ

9. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

12. ประกันการเดินทางวงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท

13. สำเนาใบทะเบียนบ้าน

14. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลได้ที่ศูนย์แปลเอกสารทั่วไป ที่มีการลงชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้อง

15. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลได้ที่ศูนย์แปลเอกสารทั่วไป ที่มีการลงชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้อง

16. โปรแกรม/รายการ ท่องเที่ยว

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

: ผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร ต้อง ติดต่อ นัดหมาย เพื่อการยื่นขอวีซ่า และต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ในการกรอกแบบ คำขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์ www.ukba.homeoffice.gov.uk/

วันหยุดประจำปี 2015 ศูนย์รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

- มกราคม วันที่ 1

- มีนาคม วันที่ 4

- เมษายน วันที่ 3, 6, 13, 14, 15

- มิถุนายน วันที่ 1

- สิงหาคม วันที่ 12

- ตุลาคม วันที่ 23

- ธันวาคม วันที่ 7, 25, 28, 31

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่า  (136USD)  ประมาณ  4640 บาท

ค่าบริการ 2,500 บาท   รวม 6,953 บาท

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 149,900 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.