: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง: 37 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120

โทร : 0-2287-2680, 0-2344-6300                                                                                                                                    

แฟกซ์ : 0-2344-6593

อีเมล์: immigration.bangkok@dfat.gov.au

URL : http://www.austembassy.or.th/bkok/E12.html

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ที่ตั้ง : ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34  เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้    ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เวลายื่นเอกสาร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - 08.30-15.00 น.

เวลารับหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - 15.00-16.30 น.

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ++66(0) 267 23476 / 77 / 78 / 79

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด

ข้อมูลที่ควรศึกษาในการยื่นขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่นๆชึ่งหมายถึงการพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ(อย่างเป็นทางการ/หรือเพื่อความบันเทิง) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือในกรณีอื่นๆ (ไม่มากกว่า 4 สัปดาห์) เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือในกรณีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

1.แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (1419) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf  แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัครเท่านั้นค่ะ

2.สำเนาหนังสือเดินทาง  (Passport) 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร ที่มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน

3.รูปถ่ายสี ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว รวมทั้งให้เขียนชื่อของคุณไว้ด้านหลังของรูป (มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม)

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆที่แสดงความผูกพันของท่านในประเทศถิ่นที่อยู่อาศัย

6.เอกสารการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)

·       กรณีที่เจ้าของกิจการ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีตราครุฑและมีชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าพร้อมประทับตรา

(จะต้องเป็นฉบับใหม่ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ visa)

·       กรณีที่เป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ระบุเงินเดือน เซ็นชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท

·       กรณีที่รับข้าราชการ

หนังสือรับรองจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ

·       กรณีที่ไม่ได้ทำงานหรือเกษียณอายุ

ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือชี้แจงเป็นจดหมายว่าเกษียณอายุแล้ว

·       กรณีที่เป็นแม่บ้าน

ให้แนบเอกสารของสามีมาประกอบการยื่นวีซ่า

·       กรณีที่เป็นเด็ก

หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เด็กที่อายุไม่ถึง 15 อนุญาตให้ใช้บัตรนักเรียนหรือนักศึกษาได้)

7.ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้องควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูจิบัตร

8.ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่าน โปรดยื่น จดหมายเชิญ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนผู้นั้น เช่น  ทะเบียนสมรส, การติดต่อกันในทุกทาง (อีเมล์, จดหมาย หรือ ข้อความ) , ใบเสร็จค่าโทรศัพท์, รูปถ่าย, หลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินผู้นั้น

9.หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง อาจได้แก่ สมุดฝากเงิน,  Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง ทางสำนักงานจะคืนให้ในวันรับ Passport)

***ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นควรแสดงที่มาที่ไปของเงินให้ชัดเจน และมีจำนวนที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้สำหรับท่องเที่ยวค่ะ***

10.หลักฐานการทำงานควรเป็นจดหมายที่ออกโดยบริษัท ควรระบุ

- ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ

- ตำแหน่ง

- ระยะเวลาที่ทำงาน

- เงินเดือนรายได้

- การอนุญาตให้ลาในช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว

ถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น

- ทะเบียนพาณิชย์

- ทะเบียนหุ้น (บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

- ทะเบียนการเสียภาษี

- เอกสารอื่นใด ที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ ไม่ได้เป็นการแอบอ้างเอกสารขึ้นมาลอยๆ

 11.ซองเปล่าติดแสตมป์ตามน้ำหนัก จ่าหน้าซองถึงตัวเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งพาสปอร์ตคืน (สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์)

***  เอกสารทุกรายการที่เป็นสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยค่ะ***

เอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร (Checklist)ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://vfsau.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 4,500 บาท / คน (ค่าวีซ่า 3,900 บาท ค่าบริการของ VFS 600 บาท)

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตาธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

 

ค่าทำวีซ่า

-http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/990i.pdf

-ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสด หรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น)โดยสั่งจ่าย  สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯแยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

-ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสจำนวน 600 บาท สำหรับวีซ่าทุกประเภท และ 535 บาท สำหรับRe-Evidencing อัตราดังกล่าวคิด ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

1.เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ

2.แบบฟอร์ม 1229 ลงนามโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบุตร

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

1.ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ (ตามระเบียบการที่ทางสำนักงานกำหนด)

2.หลักฐานการประกันสุขภาพ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในออสเตรเลีย

**หมายเหตุ**

กรุณาอย่านำส่งเอกสารตัวจริง ยกเว้นได้รับการร้องขอจากทางสำนักงาน

กรุณาอย่าจองตั๋วเครื่องบินหากท่านยังไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านมี Deadline จากแผนการเดินทาง

ด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์ วีซ่า (Electronic Visa) ท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่าลงในสมุด Passport ของท่าน เพื่อแสดงว่าท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าสำหรับการเดินทางไปออสเตรเลีย  เมื่อท่านทำการ Chick-in ที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอิเลคโทรนิคส์ว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว

ระยะเวลาการส่งเอกสารล่วงหน้า เจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตเลียแผนกวีซ่าแจ้งว่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวสามารถยื่นขอได้ทันทีเมื่อเอกสารพร้อม เจ้าหน้าที่จะจะดูวันที่เราจะเดินทาง และจะพิจารณาให้วีซ่าให้ตามความเหมาะสมของแต่ละรายไปตั้งแต่  3 เดือน ถึง 1 ปี  ค่ะ

สำหรับฟอร์ม 956 และ 956A หรือเอกสารมอบอำนาจ ทาง ได้เขียนอธิบายรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดไว้ในอีกหัวข้อนึงให้แล้วนะคะ

 การยื่นใบสมัครขอวีซ่า

ยื่นด้วยตนเองที่           สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)

ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี, เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้), กรุงเทพฯ

(ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net

เบอร์โทร 026723476 (ถึง 79)

เวลายื่น รับ: 08.50 น. 15.00 น. และเวลา: 15.00 น. 16.30 น. รับวีซ่า

สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ(Subclass 600)และTemporary Work Visa(Subclass 400) ที่ยื่นผ่านวีเอฟเอส ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบันคือ 10 วันทำการ

ส่งทางไปรษณีย์ที่        สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)

37 ถนน สาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120

ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์ สำหรับส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์

สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600).Temporary Work Visa(Subclass 400) ที่ส่งโดยตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลียโดยทางไปรษณีย์ ระยะเวลาในการดำเนินการที่สถานทูตกำหนดคือ 1 เดือน

 

การติดตามหนังสือเดินทาง

ถ้าท่านยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพใบสมัครของท่านได้โดยใส่เลขที่อ้างอิงของใบสมัครและวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร http://vfs-au.net/Thai/trackyourapplication.html

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai และ http://vfs-au.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.