: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศออสเตรีย

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศออสเตรีย

สถานทูตออสเตรีย (AUSTRIA EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        14 ซ.สาธร 1 (ซ.นันทา) ถ.สาทรใต้ กทม. 10120

Tel. :       0-22303-6057-8 Ext. 43-44

Fax. :      0-2287-3925

E-mail. :                  bangkok-ob@bmaa.gv.at

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            09.00-12.00น.

เวลารับวีซ่า :            09.00-12.00น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              7 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :      

www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok.html

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

ข้อมูลที่ควรศึกษาในการยื่นขอวีซ่า

 ** ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติว๊ซ่า 7 วัน ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.

ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1ชุด

2.

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ

3.

รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว 5*3 ซ.ม. และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4.

ประกันภัยการเดินทาง (สามารถตรวจสอบรายละอียด และ บริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ) 30,000 ยูโร( Travel insurance not Health insurance )

5.

หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน ( เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัคร ( ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน ) ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

6.

เอกสารทางการเงิน เช่น ( สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้องอัพเดทล่าสุด หรือ Bank Certificate จากธนาคาร ในกรณีที่มีการ support หรือ ออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor letter ( เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพัน อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน หากในกรณีที่ผู้สมัครมีคนเชิญจากทางออสเตรียแล้วก็ตามถ้าผู้สมัครประกอบอาชีพก็มีความจะเป็นที่จะต้องแสดงรายได้ของตัวเองด้วยเช่นกัน

7.

ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( Ticket Reservation ) จะต้องเป็นหัวของสายการบินนั้นๆที่ผู้สมัครจองโดยทางสถานทูตจะไม่รับใบจองตั๋วผ่านทาง Travel Agency

8.

ในการณี มีการเชิญจากเพื่อนที่เป็นชาว Austria ให้ผู้สมัคร แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )

9.

เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking ) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาเยอรมันเท่านั้นรวมถึงต้องระบุที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจน

10.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ( จะเปลี่ยนประจำทุกเดือนขึ้นอยู่กับค่าเงินในเดือนนั้นๆ

10.1

ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะมีเดินทางไปที่ไหนบ้าง.หรือ

ในกรณีพำนักแค่ในประเทศออสเตรียประเทศเดียวหลายวันให้ทำด้วยเช่นกันว่าผู้สมัครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้าง


***
หมายเหตุ *** 

1.

ในกรณีที่ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกันแต่ บิดาหรือมารดา มี วีซ่าอยู่แล้ว สามารถที่จะแสดง หน้าสำเนาหนังสือเดินทางของ บิดาหรือ มารดา พ้อมกับ สำเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ พร้อม ตั๋วเครื่องบินโดยสารที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้องกันจึงจะสามารถ ยกเว้น หนังสือยินยอมได้

2.

ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์การทำประกันภัยการเดินทางนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เดินทางไปเยือนประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้นทุกท่านต้องทำก่อนการเดินทาง ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยหรือในยุโรปก็ได้ 
โปรดทราบว่ามีบริษัทประกันภัยเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตออสเตรีย 
วงเงินในการประกันจะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และจะต้องรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
การค้างคืนในโรงพยาบาล และการส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ 
การประกันสุขภาพจะต้องสามารถใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นและจะต้องคุ้มครองท่านได้ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

การชดใช้จากบริษัทประกันภัยจะต้องชำระได้ในประเทศใดๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ และลิกเคนสไตน์ ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือรับรองประกันการเดินทางพร้อมกันกับการยื่นคำขอร้องวีซ่าด้วย 

โปรดทราบว่าท่านจะต้องนำเอกสารเกี่ยวกับการประกันการเดินทางติดตัวไปกับท่านในขณะเดินทางด้วย เพราะอาจจะมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ จุดตรวจพรมแดนเมื่อท่านเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น


สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือ หนังสือเดินทางการทูตไทย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย

 

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ** ต้องกรอกเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น ห้ามกรอกเป็นลายมือ

2.พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)

3.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป

4.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

5.ใบจองโรงแรม

6.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร

7.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา

8.จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน ตัวจริง และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

9.ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10.จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศออสเตรียตัวจริง

 ค่าธรรมเนียม

 

 

ประเภทวีซ่า

ยูโร

บาท

วีซ่า ท่องเที่ยว

60

2,280

เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี

35

1,330


โปรดทราบ: 

 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน ศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศออสเตรียจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ให้ท่านทราบในเดือนถัดไป

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

 

ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ (1120 บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า


บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า :

 

เด็กที่มีอายุ ต่ำกว่า 6 ปี

 

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยและคุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา

 

นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่ยื่นขอวีซ่าระยะสั้นและมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

 

คู่สมรส / คู่ครอง ผู้ซึ่งได้ทำการจดทะเบียน กับ ประชาชนในเครือสหภาพยุโรป (EEA:นอร์เวย, ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์)อย่างถูกต้องตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศสมาชิกในเครือสหภาพยุโรป หรือผู้เป็นทายาทสืบสายโลหิตสายตรงลงมา ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ เป็นผู้ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์เฉกเช่นเดียวกันกับ ผู้เป็นคู่สมรส หรือ คู่ครองโดยพฤตินัย ดังมีระบุไว้ในเบื้องต้น อย่างถูกต้องตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศสมาชิกในเครือสหภาพยุโรป, และจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบเกิด, เอกสารความสัมพันธ์คู่สมรสหรือพ่อแม่(ในกรณีที่เป็นลูก) และจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อของชาวยุโรปเดินทางไปด้วยทุกครั้ง

 

ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน


เนื่องมาจากข้อตกลง... (bilateral agreement) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องข้อวีซ่า 35 ยูโร ( 1,330 บาท)สำหรับผู้มีสัญชาติต่างๆดังต่อไปนี้: รัสเซีย,ยูเครน,แอลเบเนีย,บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา,มาซิโดเนีย,มอนเตเนโก,เซอร์เบียและมอลโดวา 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรือทำการถอนเรื่องก็ตาม.

 

 

01 พฤษภาคม 2558 ประกาศจากศูนย์ยื่นวีซ่า

1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปค่าทำเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าวีซ่า คู่สมรส จะเปลี่ยนจาก 3,570 เป็น 3,520 บาท

1พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปค่าทำเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่า สำหรับบุคคลทั่วไป จะเปลี่ยนจาก 2,150 เป็น 2,120 บาท

1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ค่าทำเนียมยื่นคำร้องข้อวีซ่า สำหรับเด็ก อายุระหว่าง 6-12  1,240 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3400บาท / คน (ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2280+ ค่าธรรมเนียม vfs  1120 =  3400 บาท)

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 139,900 บาท

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

Hongkong Super Save บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.