: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศสเปน

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศสเปน

สถานทูตสเปน (SPAIN EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        193/98-99, เลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 23, ถนนรัชดาภิเษก, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110

Tel. :       02 252 6112

Fax. :      -

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.30-16.00 น.

เวลารับวีซ่า :            13.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              15 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       www.vfsglobal.com/spain/thailand/Thai/index.html

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 15 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

ข้อมูลที่ควรศึกษาในการยื่นขอวีซ่า

 ***ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป คำร้องขอวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศเชงเก้น ระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อภาคครึ่งปี (6 เดือน)

***สามารถยื่นคำร้องดังกล่าวได้ที่ศูนย์รับวีซ่า VFS  ชั้น 9 อาคารเมอร์คิวรี่ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330   โทรศัพท์  02 263 9100   เว็ปไซต์    www.vfsglobal.com/spain/thailand/   ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์   ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.00 น. โดยไม่ต้องขอทำนัดล่วงหน้าแต่อย่างใด

*** ทั้งนี้หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฯ ด้วยตนเองนั้น จะต้องขอทำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยส่งคำร้องไปที่  อีเมล์ emb.bangkok.vis@maec.es ก่อน

***วันและเวลารับคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตฯ คือ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 12.00 น. เท่านั้น***

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2 ชุด

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสพอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี) และสำเนา

3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

9. Work Permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีชาวต่างชาติ)

10. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน

 ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,111  บาท / คน(ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน 2,280 บาท ค่าธรรมเนียม vfs 831  บาท )

ไปรษณีย์ 200 บาท(ถ้าจัดส่ง))

เด็ก 1,423 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

 

 

                  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 705 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า    และถ้าหากท่านต้องการใช้บริการพิเศษเพื่อส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่าทั้งนี้การบริการนี้เป็นการบริการที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นแต่ละท่าน

                  ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

                  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 2,440 บาท

                  เเด็กอายุ ตั้งแต่ 6 ปี และ ต่ำกว่า 12 ปี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 1,233 บาท).

                  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถยกเว้นได้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้:

                  (a)            เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

                  (b)            เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย คุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา

                  (c)             นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่เดินทางเข้าประเทศสเปนเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในคำแนะนำมาตรา 2005/761/EC ของรัฐสภาของประเทศในกลุ่มยุโรป และ นิติบัญญัติที่ระบุไว้ในวันที่ 28 กันยายน 2005)

                  (d)            ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

                  (e)            คู่สมรสของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2 ชุด

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสพอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี) และสำเนา

3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

9. จดหมายเชิญต้องเป็นภาษาสเปน หรือ ภาษาอังกฤษ

10. สำเนา Statement ของบริษัท และหลักฐานการเงินของผู้เดินทาง (ย้อนหลัง 6 เดือน)

11. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท (กรณีบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

 ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,220 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.