: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศสิงคโปร์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศสิงคโปร์

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน)

สถานทูตสิงคโปร์ (SINGAPORE EMBASSY)

ที่ตั้ง :        visa ตึกรัจนาการ ชั้น 9 เลขที่ 183 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กทม. 10120

Tel. :       02-286-2111 Ext. 1434

Fax. :      02-286-6966, 02-287-2578

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-12.00 น.

เวลารับวีซ่า :            15.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              4 วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/bangkok.html

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าสิงคโปร์ เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่สิงคโปร์ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

2. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

6. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 800 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

2. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

3. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

5. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

6. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในสิงคโปร์

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 800 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.