: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic)

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

การขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเช็ค

เริ่มต้นด้วยการจองคิวล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.visapoint.eu โดยเลือกวันและเวลาได้เอง กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ หมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ประเทศที่เกิด เพศ อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ จากนั้นระบบบจะส่งรายละเอียดวัน เวลาที่นัดยื่นวีซ่าและรหัสสำหรับใช้ในการคอนเฟิร์มหรือยกลิกนัด

**การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดสำหรับการขอ
วีซ่าเชงเก้นของประเทศเช็ค

เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

1.     แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

2.     พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 
2
หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่า(หากมี) พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง

3.     บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

1.     กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

2.     กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.     กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ

4.     ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

5.     ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

6.     รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) พื้นหลังขาวเท่านั้น รูปแรกติดที่ฟอร์ม Visa Application Form รูปอีกใบแนบไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขพาสปอร์ต หลังรูป กันหาย

7.     หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลบหนีเข้าประเทศ)

1.     กรณีที่ผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ

2.     กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

3.     กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

8.     สมุดบัญชีธนาคาร 6 เดือน ตัวจริง และสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน ย้อนหลัง 3-6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย

1.     กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ

2.     กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง

3.     กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง สำเนาพาสพอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง

9.     ใบจองตั๋วเครื่องบิน เป็นแค่ใบจอง ก็พอ โดยยังไม่ต้องซื้อจริง พิมพ์ใบจองที่ได้จาก Agency ที่ซื้อตั๋ว แต่หากซื้อผ่านเว็บก็พิมพ์ e-Ticket ไปได้เลย ก่อนการออกวีซ่า ผู้ยื่นอาจจะได้รับการร้องขอให้แสดงการยืนยันของตั๋วเครื่องบินที่ผ่านการชำระแล้ว

10.  ประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุ ครอบคลุมช่วงเวลาเดินทางวงเงินประกัน 1.5 ล้านบาท หากซื้อรายสิบวัน ราคาประมาณไม่เกิน 1,000 บาท สามารถซื้อผ่านเว็บได้และพิมพ์ออกมาเองได้เลย และต้องระบุเป็น EUROPE พร้อมระบุวันที่ และเวลาตามตั๋วเครื่องบินโดยให้แสดงในวันที่ยื่นขอวีซ่า

11.  ใบจองโรงแรม เป็นเอกสารจองโรงแรมต่างๆ เรียงตาม Itinerary ที่ระบุวันที่และเมืองที่จะไป พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่จะพัก ทุกวันทุกคืนที่อยู่ที่นี่ โดยอ้อมจะจัดการส่งให้คุณผ่านอีเมลล์

12.  ตารางการเดินทางในเชงเก้น (Itinerary) เป็นภาษาอังกฤษ แจงรายละเอียด การเดินทางว่าวันไหนอยู่ที่ไหน วันไหนไปเที่ยวเมืองอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมระบุพาหนะในการเดินทาง โดยอ้อมจะจัดการส่งตารางการเดินทางภาษาอังกฤษให้คุณผ่านอีเมลล์เช่นกันค่ะ

13.  ค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 60 ยูโรต่อท่าน คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ขอวีซ่า ควรเตรียมให้พอดี

ที่อยู่ของสถานทูตเช็ค แผนก วีซ่า ที่อยู่ สถานกงสุลและวีซ่า

71/6 ซอย ร่วมฤดี 2 ถ. เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

เว็บไซต์สถานทูตเช็ค
http://www.mzv.cz/bangkok/th

เวลาทำการ
จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. ยื่นขอวีซ่า

การเดินทาง นั่งรถไฟฟ้า BTS มาสถานีเพลินจิต เดินเข้าซอยจะมีมอเตอร์ไซต์รับจ้าง บอกเค้าว่าไปสถานทูตเช็ค

รับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

 

Homeวีซ่าวิธีการขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic)

วิธีการขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic)

каталог мультфильмов 2010
каталог игр на пк 2012

Description: http://www.orientavista.com/images/stories/flag/CZ%20Flag.png

Update: 08 Jan'15
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

 

ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไหน?
สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐเช็ค ได้ที่สถานทูตสาธารณรัฐเช็ค กรุงเทพฯ

ต้องขอวีซ่าประเภทไหน?
การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในสาธารณรัฐเช็คแบบท่องเที่ยว ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)
สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech) เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schegen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศสาธารณรัฐเช็ค อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนแน่นอน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือไม่? หรือให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทนได้หรือไม่?
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสิบของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

ทำให้ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและเตรียมเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น และต้องนัดคิดยื่นวีซ่าอีกด้วย

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลานานเท่าใด?
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5-7 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเช็ค (สำหรับการเท่องเที่ยว)

 

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร
1) แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ตามไฟล์แนบ ชื่อ 01. Czech Visa Application Form)
2) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนา 1 ชุด
3) หนังสือเดินทาง (Passport) และ สำเนาอายุของหนังสือเดินทาง ที่ยังใช้งานได้ จะต้องเกินกว่า ระยะเวลา ที่คาดว่า จะพำนัก อยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 6 เดือน
4) ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
5) หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา
- สำหรับพนักงานบริษัทฯ ให้ยื่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ที่ระบุบริษัท ตำแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน วันลาหยุด ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และ ตราประทับบริษัท
- สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้ยื่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้ยื่น จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6) หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)
7) หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่านที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ(ตัวจริงและสำเนา) ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก (อย่าพึ่งจ่ายเงินค่าที่พัก จนกว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น)
8) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (อย่าพึ่งชำระเงินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น)
9) หลักฐานการทำประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 EUR หรือ 1,500,000 บาท
ครอบคลุมระยะเวลาในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก
10) หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
11) ค่าธรรมเนียม วีซ่า: 2,616 บาท (ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานฑูตแจ้งเป็นสำคัญ) (ในสถานฑูต ให้ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น).

หมายเหตุ: ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

ขั้นตอนที่ 2: นัดคิวยื่นวีซ่า
ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และ ต้องนัดคิวยื่นวีซ่าผ่านเว็บ 
https://visapoint.eu/disclaimer

 

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเอกสาร

ที่อยู่
สถานกงสุลและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก
เลขที่ 71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-250-9223, 02-250-9224
เว็บไซต์: 
www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์: 
bangkok@embassy.mzv.cz
วัน - เวลาทำการแผนกวีซ่า: วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.

 

ขั้นตอนที่ 4: รับเล่มคืน
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5-7 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง

ส่วนกำหนดการรับเล่มคืนที่แน่นอน หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันรับเล่มคืนอีกครั้ง ตามวันและเวลาที่กำหนด

 เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเชค

1.     แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

2.     พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 
2
หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่าทุกเล่ม(หากมี)

3.     สำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

4.     บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ

5.     ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

6.     ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

7.     รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) พื้นหลังขาวเท่านั้น รูปแรกติดที่ฟอร์ม Visa Application Form รูปอีกใบแนบไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขพาสปอร์ต หลังรูป กันหาย

8.     หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลบหนีเข้าประเทศ)

1.     กรณีที่ผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ

2.     กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

3.     กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

9.     สมุดบัญชีธนาคาร 6 เดือน ตัวจริง และสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน ย้อนหลัง 3-6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย

1.     กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ

2.     กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง

3.     กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง

10.  สเตทเม้นท์จากธนาคาร แสดงย้อนหลัง 6 เดือนตัวจริง

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.