: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถานทูตดูไบ (UNITED ARAB EMIRATES EMBASSY)

ที่ตั้ง :        54 ตึก BB ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 1011

Tel. :       02-639-9820-4, 02-664-1045

Fax. :      02-639-9818

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-17.00 น.

เวลารับวีซ่า :            9.00-17.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              10 วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 10 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

3.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก

4.พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ Statement

7.ใบประกันการเดินทาง

8. จดหมายรับรองการทำงานระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

9. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท

10. รายละเอียดของผู้เดินทาง

ชื่อบิดา - มารดา ของผู้เดินทาง

บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่จะไปพักในดูไบ

Education Background แจ้งว่าเรียนจบจากที่ไหน และสาขาอะไร

สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,780 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้ 

1. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

3. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก

4. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ Statement

7. ใบประกันการเดินทาง

8. จดหมายรับรองการทำงานระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

9. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท

10. รายละเอียดของผู้เดินทาง

ชื่อบิดา - มารดา ของผู้เดินทาง

บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่จะไปพักในดูไบ

Education Background แจ้งว่าเรียนจบจากที่ไหน และสาขาอะไร

สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย

11. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กร ที่อยู่ในดูไบ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,780 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

Visa Tourist

 

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผม, ห้ามใส่หมวก, ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสีขาว **

3. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน

*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้***

* กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีสําเนาทะเบียนสมรสยืนยัน

* กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน และเซ็นชื่อรับรอง ทั้ง 2 ท่าน

* กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทํางาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหลักฐาน การทํางานของคู่สมรสด้วย

* กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นรับรองโดย เจ้าของบัญชีมา พร้อมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้รับรองมาด้วย

4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

7. ตั๋วเครื่องบินที่มีการออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว สายการบิน EMIRATES เท่านั้น

8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

9. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ หรือหากท่านพักกับญาติ พี่น้อง หรือ เพื่อน จะต้องมีหนังสือรับรองจากญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนของท่าน โดยมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ดูไบ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีลายเซ็นต์รับรองจากทางนั้นด้วย

 

หมายเหตุ: การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ (เวลาราชการ: วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี 09.00 - 17.00 น. หยุด:  วันศุกร์, วันเสาร์, วันหยุดนักขตฤกษ์ของไทย และดูไบ) และ วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 139,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.