: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศสวีเดน

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

วีซ่าประเทศสวีเดน

สถานทูตสวีเดน (SWEDEN EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน ยูนิต 4 ชั้น 8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ห้องที่ 496-502 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

Tel. :       02-252-5490

Fax. :      -

E-mail. :                  info.seth@vfshelpline.com

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            08.00-15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับวีซ่า :            13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาดำเนินการ :              7 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า พร้อมสำเนา และพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา

3.สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

9. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

10. แผนหรือตารางการเดินทาง

11. แบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

ค่าธรรมเนียม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2280 บาท / คน 60 ยูโร + ค่าธรรมเนียม VFS  762บาท รวม  3042 บาท

    - เด็ก 1600 บาท

     - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

     หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้ 

1.แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า พร้อมสำเนา และพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา

3.สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5.ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท

6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

7.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

9. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

10.จดหมายเชิญตัวจริง จากบริษัทหรือองค์กรในประเทศสวีเดน ระบุวัตถุประสงค์และเวลาในกรเดินทาง และผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,462 บาท / คน

     - ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 2,500 บาท / คน

     หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

Amazing Guangxi หนานหนิง หมิงซื่อ น้ำตกเต๋อเทียน จิ่งซี ปาหม่า 26,900 บาท

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

Spring in KOREA ..ตะลุยซากุระแดนกิมจิ 26,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.