: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ (SWITZERLAND EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        ศูนย์ TLS Contact 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ 175 ทุ่งมาหาเมฆ สาทร กทม. 10120

Tel. :       02-254-4596, 02-696-3899 : TLS

Fax. :      02-255-4481

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.30-16.30 น.

เวลารับวีซ่า :            8.30-16.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :  7 – 15  วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

Ø  ลงทะเบียนที่https://www.tlscontact.com/th2ch/

Ø  คลิกสมัคร จากนั้นคลิกเลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ

Ø  กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นขอวีซ่า

Ø  เลือกวันและเวลาที่ต้องการยื่นวีซ่า

Ø  จากนั้นจะได้รับข้อมูลยืนยันวันและเวลานัดหมาย แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นวีซ่า

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

2.หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า

3.รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

4.จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

5.สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

6.สำเนาบัตรประชาชน

7.สำเนาทะเบียนบ้าน

8.หลักฐานการเงิน ใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัว และ หนังสือรับรองจากธนาคาร เช่น บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/สมุดเงินฝากทุกเล่ม ย้อนหลัง 6 เดือนตัวจริงพร้อมสำเนา

9.หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

10.สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)(แปลภาษาอังกฤษ)

11.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (แปลภาษาอังกฤษ)

12.สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

13.เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน

14.ใบจองโรงแรม

15.ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

16.เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

ค่าธรรมเนียม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,132 บาท / คน (ค่าวีซ่า 60 ยูโร + ค่าธรรมเนียม VFS = 2,269+863 บาท )

     - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

     หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

Hongkong Super Save บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.