: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศมาเลเซีย

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน)

สถานทูตมาเลเซีย (MALAYSIA EMBASSY)

ที่ตั้ง :        33-35 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120

Tel. :       02-629-6800, 02-679-2190-9

Fax. :      02-679-2208

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-11.00 น.

เวลารับวีซ่า :            14.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              4 วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้ามาเลเซีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่มาเลเซีย 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

2.จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

3. จดหมายเชิญ

4. สำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

5. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

6. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ต้องซื้อใบละ 12 บาท

7. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา

8. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

9.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

11. โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือนเป็น single entry แต่ถ้าต้องการวีซ่าเป็น multiple entry และมีอายุ 1 ปีจะต้องให้บริษัทที่อยู่ในมาเลเซียไปติดต่อกับกองตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียเพื่อขอใบ authorize แล้วส่งแฟ็กซ์ใบ authorize มาที่สถานทูตมาเลเซียในไทยแล้วทางสถานทูตจะออกวีซ่าให้ตามนั้น

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 600 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

2. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากมาเลเซีย

3. สำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ต้องซื้อใบละ 12 บาท

6. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา

7. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

9.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

10. โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือนเป็น single entry แต่ถ้าต้องการวีซ่าเป็น multiple entry และมีอายุ 1 ปีจะต้องให้บริษัทที่อยู่ในมาเลเซียไปติดต่อกับกองตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียเพื่อขอใบ authorize แล้วส่งแฟ็กซ์ใบ authorize มาที่สถานทูตมาเลเซียในไทยแล้วทางสถานทูตจะออกวีซ่าให้ตามนั้น

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 600 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.