: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศฟินแลนด์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศฟินแลนด์

สถานทูตฟินแลนด์ (FINLAND EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่อยู่ ชั้น 12 เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลงคิ์ ซอยชิดลม  ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10300 (สถานที่ยื่นวีซ่า)

โทร :  02-1187009

เวลาทำการ 0800 - 1200 น . และ 1300 – 1500  น . วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดทำการของศูนย์ฯ

หรือท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ : info.fith@vfshelpline.com 

ศูนย์ยื่นวีซ่าเปิดทำการตั้งแต่เวลา 0800 – 1500 .  (ตั้งแต่วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ผู้สมัครสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1600 . (ตั้งแต่วันจันทร์ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

สถานะ :  โชว์ตัว

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต   2  ฉบับ

2.พาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน

4. ใบจองโรงแรม พร้อมสำเนา

5. ประกันสุขภาพ(Medical Insurance) วงเงิน2ล้านบาท 30,000 ยูโร

6. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (สำหรับวันที่ยื่นวีซ่า) และตั๋วเครื่องบินตัวจริง(สำหรับวันที่รับวีซ่า)

8. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

9. สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)/สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

10. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง พร้อมสำเนา ในกรณีที่เป็นนักศึกษาให้ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

11. รายละเอียดแผนการเดินทาง

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีรับเล่มเอง 2,280 บาท / คน + ค่าบริการ VFS 810 =  3090 บาท                                                     ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ยูโร

บาท

วีซ่าเชงเก้น

60

2280

เด็กอายุ 6 - 11 ปี

35

1300

เด็กอายุ 0 - 5 ปี

0

0

วีซ่าเชงเก้นสำหรับพลเมืองของประเทศที่อยู่ในสัญญา (เช่น รัสเซีย)

35

1200

ผู้ยื่นคำขอประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

·       สมาชิก ครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป (EU) / เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

·       นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และครูผู้ติดตามที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือการฝึกอบรมด้านการศึกษา - จะได้รับการพิจารณาแล้วแต่กรณี

·       นักวิจัยที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์- จะได้รับการพิจารณาแล้วแต่กรณี

ค่าบริการ :

ประเภท

บาท

ค่าบริการ

810

ค่าบริการนั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริการเพิ่มเติม

 

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1.จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

2.จดหมายเชิญจากบริษัทในฟินแลนด์ ตัวจริง

3. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน

4.ประกันสุขภาพ (Medical Insurance) วงเงิน 2,000,000

5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)

6.รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว

7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(สำหรับวันที่ยื่นวีซ่า)และตั๋วเครื่องบินตัวจริง(สำหรับวันที่รับวีซ่า)

8. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

9. สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)/สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,810 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 2,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 139,900 บาท

มหัศจรรย์....DALAT 8,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.