: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศพม่า

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศพม่า

สถานทูตพม่า (MYANMAR EMBASSY)

ที่ตั้ง :        132 ซ.71 ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500(ซอยวัดแขก)

Tel. :       02-233-2237, 02-234-4789, 02-223-7250

Fax. :      02-236-6898

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-12.00 น.

เวลารับวีซ่า :            15.30-16.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              3 วันทำการ

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่าอาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้า-หลัง และเล่มเก่า(ถ้ามี)

2.รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน

3. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

4.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

5.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต  810  บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้า-หลัง และเล่มเก่า(ถ้ามี)

2. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน

3. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

4. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

5. จดหมายเชิญจากบริษัทในพม่า

6.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

 ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน

  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ 19,900 บาท

HONGKONG SUPER SAVE 13,900 บาท

Spring in KOREA ..ตะลุยซากุระแดนกิมจิ 26,900 บาท

Amazing Guangxi หนานหนิง หมิงซื่อ น้ำตกเต๋อเทียน จิ่งซี ปาหม่า 26,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.