: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส

สถานทูตฝรั่งเศส (FRANCE EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        35 ซ.รองพระยาเก้า ถ.เจริญกรุง 36 กทม. 10500

แผนกวีซ่า 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่175 ถ.สาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120

Tel. :       0-2266-8250-5, 0-2627-2150, 02-696-3888

Fax. :      0-2627-2155

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            08.30-11.15 น.

เวลารับวีซ่า :            13.30-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              7 - 10วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       http://www.ambafrance-th.org/

หมายเหตุ :          

=การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 10 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

=กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือ

=กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือ มาก่อน ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า # กรณีที่ท่านเคย สแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้อง สแกน ลายนิ้วมืออีกครั้ง

เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2.หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

3.หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4.รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6.ใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน

9.สมุดเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา

10.รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนา

11.หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

12.สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

13.สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน

14.สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

15.สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด

16.หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

17.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

18.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้

1.หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d' accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ("Mairie") ตัวจริงพร้อมสำเนา

2.หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดการพำนัก

3.หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส

4.สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส

5.สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย

6.เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 3,530 บาท (2,280+1,250)

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง). สำหรับผู้เยาว์, ลายเซ็นสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย.

รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด

หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)

หนังสือเดินทาง (สำเนา) (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา) (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)

วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)

ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง(สำเนา)

 1. ประกันภัยการเดินทางควร สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น  สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)

2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)

3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น

สูติบัตร (สำเนา)

สูติบัตร ฉบับแปล (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)

ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร (สำเนา) (ในกรณีที่ผู้ปกเครองเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร ฉบับแปล (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึ่ง ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สำเนา) (ซึ่งเป็นเอกสารภาคบังคับหากเป็นผู้ปกครองเพียงผู้เดียว หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายพร้อมฉบับแปล)

เอกสารการปกครองเด็กออกโดยฝ่ายการปกครอง (หรือ ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (ฉบับแปล)

การอนุญาตโดยผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีลายเซ็นจากผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ เอกสารนี้จำเป็นในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางโดยลำพังหรือเดินทางกับผู้

เอกสารยืนยันการอนุญาตโดยผู้ปกครองฉบับแปล (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางกับผู้เยาว์ (หน้าที่มีลายเซ็น)หรือเอกสารการปกครองผู้เยาว์ที่ออกโดยอำเภอ ทั้งนี้ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้เยาว์ ระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารประจำตัวของบุคคลผู้ที่รับผิดชอบในตัวเด็กระหว่างที่เดินทางไปยังต่างประเทศ หากเด็กเดินทางคนเดียว

เอกสารประจำตัวของผู้ปกครองที่มีสิทธิในการดูแลผู้เยาว์ หากผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาทีู่้ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้

หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)

สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)

สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)

รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน

รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน (สำเนา)

รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน (ฉบับแปล) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)

ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (France) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

 

วีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schegen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศฝรั่งเศส อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ประกาศการเก็บข้อมูลตัวบุคคลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biomatic)
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นต้องมาให้เก็บข้อมูลตัวบุคคลด้วยระบบไบโอเมตริก คือ การสแกนลายนิ้วมือทั้งสิบของท่าน ทำให้ท่านต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น!
(ยกเว้น กรณีที่ท่านเคยสแกนนิ้วมือแล้วเท่านั้น ถึงจะให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนได้)

หมายเหตุ:
- กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ
- กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือ มาก่อน ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า
- กรณีที่ท่านเคย สแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้อง สแกน ลายนิ้วมืออีกครั้ง
- ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส
ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียน
เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact

Website สำหรับลงทะเบียน คือ: https://www.tlscontact.com/th2fr/register.php

หมายเหตุ:
ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

 

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะได้รับรายการของเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ

เอกสารสำหรับการพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน
1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง) (ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร) (สำหรับผู้เยาว์, ลายเซ็นสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย)
2. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6 เดือนล่าสุด
3. หนังสือเดินทาง (Passport) (ฉบับจริง และสำเนาหน้าแรกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่า 1 ชุด) (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)
4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง และสำเนาหน้าแรกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่า 1 ชุด)หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา) อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าของท่าจะผ่านแล้วเท่านั้น สถานฑูตฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีวีซ่าไม่ผ่าน
6. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
7. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ออกโดยบริษัทยุโรป หรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
- ประกันภัยการเดินทางควรสามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
- สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
- ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ
ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
- ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
8. หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้
9. หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา) และ สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
11. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคารในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 2,703 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
- สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,577 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
- ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานฑูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,250 บาท

กรณีอื่น ๆ ที่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
- ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

สำหรับวีซ่าธุรกิจ
หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
ต้องมีเอกสารเหล่านี้
- หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d' accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ("Mairie") ตัวจริงพร้อมสำเนา
- หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดการพำนัก
- หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
- สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
- สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
- เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ:
- เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย
- ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (ในกรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)
- ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

 

ขั้นตอนที่ 3: ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด
สามารถทำได้ โดยการ Log-in เข้าไปในระบบ จากนั้นท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact

อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จัดให้มีบริการพิเศษ(Premium Service) โดยคิดค่าบริการ 1,400 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน (ไม่คิดรวมกับค่าธรรมเนียมบริการของทางศูนย์ TLScontact) โดยบริการนี้ประกอบด้วย:

- จัดพื้นที่ให้บริการพิเศษ (พรีเมี่ยม) สำหรับการยื่นขอวีซ่า พร้อม บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็น และของว่าง
- ให้บริการเฉพาะส่วนบุคคล พร้อมให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้สมัคร ตั้งแต่เริ่มทำการ สมัครจนกระทั่งเสร็จสิ้นการดำเนินการ
- บริการถ่ายสำเนาเอกสาร (ไม่เกิน 20แผ่น) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จน ถึง 16.30น.
- ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ

หากต้องการขอนัดหมายสำหรับบริการพิเศษ (premium service) กรุณาติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่า ผ่านทางเบอร์โทรติดต่อ +66 (0) 2696 3888

โปรด ทราบว่า บริการนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครในการสมัครขอ วีซ่าเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันผลการพิจารณาวีซ่าหรือ ลดระยะเวลาการ พิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งมีสิทธิ์และ หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาวีซ่าแต่เพียงผู้เดียวได้

 

ขั้นตอนที่ 4: มาที่ศูนย์ของTLScontact
ให้ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านดำเนินการติดต่อที่ TLScontact ท่านไม่สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่าแทนท่านได้

ที่อยู่สำหรับยื่นวีซ่า
ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)
12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-696-3888 ( วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 - 16.30น.)
เว็บ : 
https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า:
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

 

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า
เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า

 

ขั้นตอนที่ 6: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและการบริการชำระที่ศูนย์ฯ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 2,703 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
- สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,577 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
- ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานฑูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,250 บาท

 

ขั้นตอนที่ 7: การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า
ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact ที่เว็บไซท์ 
https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=track_passport

 

ขั้นตอนที่ 8: การรับหนังสือเดินทาง
ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย
หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
- ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
- หนังสือมอบอำนาจ
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลานานเท่าใด?
วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ15วันทำการ
วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่าง
วันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

ระยะเวลาอาจมากกว่าปกติได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตฯ
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง

หมายเหตุ
- ขั้นตอนการลงทะเบียน และ จองคิว สามารถดูในรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ [ขั้นตอนการลงทะเบียน]

- นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์
==================

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 139,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

Hongkong Super Save บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.