: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

สถานทูตนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND EMBASSY)

ที่ตั้ง :        ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กทม. 10330

Tel. :       02-654-3444

Fax. :      02-654-3445

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-14.30 น.

เวลารับวีซ่า :            14.00-15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              7 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1 ชุด

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

4.รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษและอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

9. ประกันชีวิต วงเงิน 1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม วีซ่านิวซีแลนด์ 4,700 บาท (USD145)

ค่าธรรมเนียม ของศูนย์รับยื่น 890 บาท

รวม 5,590 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1 ชุด

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษและอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

9.จดหมายเชิญจากบริษัท หรืองค์กรใน นิวซีแลนด์

10. ประกันชีวิต วงเงิน 1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 7,900 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

Hongkong Super Save บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.