: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศนอร์เวย์

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศนอร์เวย์

สถานทูตนอร์เวย์ (NORWAY EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

Tel. :       0-2204-6500, 0-2252-5490

Fax. :      0-2262-0218

E-mail. :                  emb.bangkok@mfa.no

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.00-15.00น.

เวลารับวีซ่า :            13.00-16.00น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              7 - 10 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มออนไลน์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

2.Cover letter (ปริ้นออกมาตอนกรอกใบสมัครเสร็จ)

3.หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

4.รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

5.จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

6.สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

7.สำเนาบัตรประชาชน

8.สำเนาทะเบียนบ้าน

9.หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)

10.หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

11.สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

12.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

13.สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

14.เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน

15.ใบจองโรงแรม

16.ประกันการเดินทาง

17.ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)

18.เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,280 บาท / คน 60 ยูโร +   ค่าธรรมเนียม vfs หากมารับเอง 765 บาท รวม 3,045 บาท

ค่าธรรมเนียมเด็กอายุ 6-12 ปี  1,300 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ข้อมูลการยื่นขอวีซ่า ประเภท วีซ่าธุรกิจ

1.แบบฟอร์มออนไลน์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

2.Cover letter (ปริ้นออกมาตอนกรอกใบสมัครเสร็จ)

3. จดหมายปะหน้าที่ส่งผ่านอีเมลล์ให้ผู้ขอวีซ่าเซ็นต์ชื่อ+สำเนา

4.รูปสี ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2รูป ติดกาวบนใบของวีซ่า

5.หนังสือเดินทางตัวจริงเล่มใหม่ และเก่า(ถ้ามี)+สำเนา

6. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา

7.สมุดบัญชีธนาคาร ปรับบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา

8.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสำเนา

9. ประกันสุขภาพการเดินทาง วงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,000บาท

10.ในจองโรงแรมพร้อมสำเนา

11. รายละเอียดการเดินทาง

12.จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานจากประเทศนอร์เวย์

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,000 บาท / คน

 ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บาหลี บุโรพุทโธ 20,900 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

Hongkong Super Save บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.