: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศตุรกี

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศตุรกี

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้ 30 วัน)

สถานทูตตุรกี (TURKEY EMBASSY)

ที่ตั้ง :        61/1 ซ.จัดสรร ถ.สุทธิสาร ห้วยขวาง กทม. 10310

Tel. :       02-274-7262-3, 023555486-7

Fax. :      02-274-7261

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-17.00 น.

เวลารับวีซ่า :            9.00-17.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              7 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :          

-การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

-การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก

-การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

-ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง  + กรณีคนอื่นไปยื่นเอกสารแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ (Power of Attorney) ภาษาอังกฤษ และต้องกรอกเป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

-กรณีแต่งงานแล้ว ต้องมีใบทะเบียนสมรส ฉบับแปล เป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯ ติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร แนบพร้อมสำเนาฉบับภาษาไทย

-ระยะเวลาในการพิจารณาและ อนุมัติวีซ่า 2 วัน

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน(พิมพ์)

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย

3.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย

4. ถ้าเคยมีวีซ่าเชนเก้น หรืออเมริกา/แคนาดา ให้นำสำเนา แนบไปด้วย

5.ใบเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (สำเนา พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร)

6.รูปถ่ายยสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ

7.หลักฐานการทำงาน

8. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

9. หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อกรรมการ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะหน้าแรก)

10. จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

11.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ที่มียอดคงเหลือ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือธุรกิจ) สมุดบัญชี เงินฝาก ตัวจริง พร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร และ จะต้องทำการ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่นขอ ถ้าบัญชีไม่มี การขยับในเดือนที่ไปยื่นขอ ก็ต้องไปฝากหรือ ถอน แล้ว อัพเดทสมุด เพื่อให้มีการพิมพ์ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่น หากไม่มีทาง สถานทูตจะถือว่าสมุดยังไม่อัพเดท และ จะไม่รับ สมุดธนาคาร เล่มนั้น ( Exp:เช่นสมุด อัพเดทล่าสุด 31 ก.ค. ไปยื่นขอต้นเดือน ส.ค. เขาก็ถือว่า ยังไม่ล่าสุด สำหรับเขา เพราะเขาต้องการ เห็นยอดล่าสุด ในเดือนที่เรา ไปยื่น)

12.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

13.หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม

14. ใบจองที่พักในตุรกี จะต้องมีชื่อของคนที่ขอวีซ่าระบุชื่อ และนามสกุลเต็ม ชัดเจนในใบจองด้วย

15. กรณีไปดูงาน หรือติดต่อธุระใดๆ ที่มีหนังสือเชิญ จากต้นสังกัดในตุรกี จะต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ ข้อความเชิญทางอีเมลล์ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือเชิญได้

16. สำเนาวีซ่าตุรกี (เฉพาะกรณีเคยไปตุรกีมาก่อน)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ด้วยตัวพิมพ์ และเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่าง มากกว่า 3 หน้า พร้อมสำเนา และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

9. สำเนาวีซ่าตุรกี (เฉพาะกรณีเคยไปตุรกีมาก่อน)

10. หลักฐานการทำงาน (ต้องผ่านการรับรองจากหอการค้าไทย)

11.จดหมายรับรองการทำงาน

12.หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทเบียนพาณิชย์ หรือ

13.จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

14. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กรในตุรกี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Hongkong Super Save บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.