: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 15 วัน)

สถานทูตญี่ปุ่น (JAPAN EMBASSY)

ที่ตั้ง :        ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C ถ. สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. :       02-207-8500, 02-696-3000

Fax. :      02-207-8510

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.30-17.30 น.

เวลารับวีซ่า :            8.30-17.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              3 วันทำการ

สถานะ :  วีซ่าท่องเที่ยว : โชว์ตัว , วีซ่าธุรกิจ : ไม่โชว์ตัว

URL :       www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา

4.รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา

6. หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

9.แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา

4. รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา

6. หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

9. หนังสือเชิญจากหน่วยงาน / บริษัทในประทศญี่ปุ่น    - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

     ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าเยี่ยมเยือน : เอกสารที่ต้องใช้       

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา

4.รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา

6.หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8.จดหมายรับรองเหตุผลในการเดินทาง(ผู้เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารนี้)

9.จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, 10. จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น

11.จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ค่าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

 ค่าบริการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน 1,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

มหัศจรรย์....DALAT 8,900 บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.