: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น

(คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 15 วัน)

สถานทูตญี่ปุ่น (JAPAN EMBASSY)

ที่ตั้ง :        ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C ถ. สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. :       02-207-8500, 02-696-3000

Fax. :      02-207-8510

E-mail. :                  -

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            8.30-17.30 น.

เวลารับวีซ่า :            8.30-17.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              3 วันทำการ

สถานะ :  วีซ่าท่องเที่ยว : โชว์ตัว , วีซ่าธุรกิจ : ไม่โชว์ตัว

URL :       www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา

4.รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา

6. หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

9.แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1.แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา

4. รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา

6. หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8. จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

9. หนังสือเชิญจากหน่วยงาน / บริษัทในประทศญี่ปุ่น    - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

     ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าเยี่ยมเยือน : เอกสารที่ต้องใช้       

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา

4.รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา

6.หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

8.จดหมายรับรองเหตุผลในการเดินทาง(ผู้เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารนี้)

9.จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, 10. จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น

11.จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ค่าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน

 ค่าบริการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน 1,500 บาท / คน

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Russia Northern Light Explorer มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 75,500 บาท

Wonder of Europe เที่ยวล่อง..ท่องดินแดนแห่งเทพนิยาย 78,900 บาท

Amazing Guangxi หนานหนิง หมิงซื่อ น้ำตกเต๋อเทียน จิ่งซี ปาหม่า 26,900 บาท

Mono Austria 49,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.