: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่ากัมพูชา

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

วีซ่าประเทศกัมพูชา

(คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า พำนักสูงสุดได้ 14 วัน)

สถานทูตกัมพูชา (CAMBODIA EMBASSY)

ที่ตั้ง :        518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กทม. 10310

Tel. :     0-2957-5851, 0-2957-5852

Fax :         0-2957-5850

E-mail. :  service@eVisa-Cambodia.com  

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-12.00 น.

เวลารับวีซ่า :            15.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              3 วันทำการ (ปกติ), 1 วันทำการ (ด่วน)

สถานะ :  ไม่โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :           การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร  การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก   การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา : เอกสารที่่ต้องใช้มีดังนี้

 1.  หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

2.  รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีอ่อนไม่มีลวดลาย ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มเห็นฟัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3.  สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ทะเบียนสมรถ หย่า (ถ้ามี) อย่างละ 1  ชุด

4.  แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1.  หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

2.  รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีอ่อนไม่มีลวดลาย ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มเห็นฟัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3.  สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ทะเบียนสมรถ หย่า (ถ้ามี) อย่างละ 1  ชุด

4.  แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด

5.  จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

6. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

7. Work Permit (สำเนา/ต่างชาติ)/(ถ้ามี)

=สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่สนามบินขาเข้าของกัมพูชาได้ (โปรดเตรียม: รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)

=สามารถออกเป็น Electronic visa ได้

=หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ ต.ม.ที่กัมพูชา

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชา/เขมร 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชาแบบเร่งด่วน 1 วัน 1,200 บาท

ค่าบริการ 1,500 บาท

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บาหลี บุโรพุทโธ 22,900 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

มหัศจรรย์..SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 139,900 บาท

มหัศจรรย์....DALAT 8,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.